Menu główne

Nabory ZIT

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
 • Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 dla Działania 1.8

  08.04.2020

  Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 09.09.2020 r. w związku z zakończeniem procedury odwoławczej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą  liczbę punktów.

  Lista projektów wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem procedury odwoławczej z dnia 09.09.2020 r.


  Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 08.04.2020 r.

  Skład osobowy Komisji Oceny Projektów

 • Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 dla Działania 8.8 RPO WZ

  01.04.2020

  W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

  Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

  W związku z zakończeniem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

  Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

  WYNIKI NABORU WNIOSKÓW - link do strony www.wup.pl

 • Wnioski zakwalifikowane do II fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

  13.03.2020

  W związku z zakończeniem I fazy oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 z Działania 8.8, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane i tym samym zostały skierowane do II fazy oceny merytorycznej.

  Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny 8.8 z dnia 12.03.2020 r.

 • Wnioski zakwalifikowane do I fazy oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

  04.02.2020

  W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr  RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w ramach Działania 8.8, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane  pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

  Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny 8.8 z dnia 04.02.2020 r. (pdf)

 • Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 8.8 RPO WZ nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

  09.01.2020

   Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

  UDOSTĘPNIENIE LISTY SPRAWDZAJĄCEJ

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19.

  REGULAMIN KONKURSU z dnia 9.01.2020 r. (pdf)

  REGULAMIN KONKURSU z dnia 9.01.2020 r. (word)

  ZAŁĄCZNIKI z dnia 9.01.2020 r.

  TABELA ZMIAN REGULAMINU KONKURSU ver. 1.1

  LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY

 • Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR i EFS na lata 2014-2020

  20.11.2019

  IZ RPO WZ informuje, iż w związku z wejściem w życie w dniu 9 września 2019 r. zaktualizowanych Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu wszczęte od dnia 9 września 2019 r. powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami  ww. Wytycznych.
  LINK  - funduszeeuropejskie.gov.pl

 • Drugi nabór wniosków do działania 8.8 RPO WZ 2014-2020

  15.11.2019

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty współfinansowane z EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.8 Numer naboru: RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19.

  Informacje dotyczące spotkań informacyjnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.wup.pl/rpo/. Zgłoszenia na spotkania przyjmować będą Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie i Koszalinie.

  SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW

  REGULAMIN KONKURSU

  ZAŁĄCZNIKI

  HARMONOGRAM OCENY WNIOSKÓW

 • Drugi nabór wniosków do działania 1.8 RPO WZ 2014-2020

  15.11.2019

  Ogłoszenie konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 w ramach Działania 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

  30 sierpnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 wraz z Gminą Miasto Koszalin, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.

  Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.8 Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Numer konkursu: RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19

  Informacje o konkursie

  Termin, od którego można składać wnioski

  1 października 2019 r.

  Termin, do którego można składać wnioski

  2 grudnia 2019 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

  Termin rozstrzygnięcia konkursu

  kwiecień 2020 r.

  Miejsce składania wniosków

  Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

  Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

  70-203 Szczecin

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 grudnia 2019 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  W ramach Działania 1.8 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach konkursu wspierane będą inwestycje prowadzące do zwiększenia konkurencyjności sektora MŚP na terenie ZIT KKBOF poprzez wdrażanie w przedsiębiorstwach innowacyjnych rozwiązań.
  2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

  3. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
  4. Każdy projekt musi być zgodny z  celami, założeniami i kierunkami rozwoju przyjętymi w Strategii ZIT KKBOF.

  Kryteria wyboru projektów

  Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Strony

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku