Menu główne

Poradnictwo specjalistyczne

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego
al. Monte Cassino 2,
75- 412 Koszalin
III piętro - pok. 303, 302, 331, 310, 326, 327, 328

Koordynator zespołu - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - Dorota Markowska
e-mail: zpps@cuskoszalin.eu
tel. 94 316 03 01

Specjaliści Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy i Pomocy Specjalistycznej podejmują  działania interwencyjne w związku w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty", a także udzielają informacji na temat: praw osób doznających przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia, uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej. Informują o możliwości skorzystania z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową, a także o możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Prowadzona jest także praca socjalna, polegająca na wzmacnianiu i motywowaniu osób uwikłanych w przemoc do podejmowania działań, które mogą wpłynąć na zmianę ich trudnej sytuacji życiowej. W ramach podejmowanych działań specjaliści Zespołu współpracują z przedstawicielami innych służb i instytucji realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, a także stanowią obsługę administracyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Konsultacje dotyczące przemocy domowej – pokój 303 lub 302 lub 331

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

tel. 94 316 03 01 (pok. 303), 94 316 03 02 (pok. 302), 94 316 03 57 (pok. 331)

Specjaliści Zespołu oferują także pomoc  psychologiczną i pedagogiczną osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Pomoc specjalistyczna obejmuje osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieumiejętności  poradzenia sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, problemów natury psychologicznej lub innych dysfunkcji powodujących nieprawidłowe funkcjonowanie w środowisku. W ramach swojej pracy specjaliści udzielają porad, prowadzą konsultacje i diagnozy. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla dzieci i osób dorosłych realizowana jest w formie spotkań indywidualnych oraz w ramach prowadzonych zajęć grupowych. Specjaliści udzielają wsparcia i pomocy dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz osobom sprawującym rodziną pieczę zastępczą, opiniują kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także biorą udział w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej.

 

Pedagog Krystyna Husak – pokój 326, tel. 94 316 03 14

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 7.00 – 15.00

 

Psycholog Mateusz Oleś – pokój 328, tel. 94 316 03 19

poniedziałek, wtorek, piątek - godz. 7.30 – 15.00

środa – godz. 7.00 – 12.00

czwartek – godz. 11.00 – 15.30

 

Psycholog Andrzej Błahut – pokój 327, tel. 94 316 03 27

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - godz. 7.00 – 15.00

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku