Menu główne

Preferencje i zwolnienia podatkowe

Na terenie Koszalina można uzyskać wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Wszyscy przedsiębiorcy (mikro, mali, średni i duzi, krajowi i zagraniczni) mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wsparcie można uzyskać na każdym gruncie przeznaczonym pod przemysł lub usługi nie tylko w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, ale także na prywatnych nieruchomościach. Wydatki kwalifikowane to wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy.

Przedmiotem wsparcia może zostać objęta nowa inwestycja, rozumiana jako: założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa. Ponadto projektu nie można rozpocząć przed uzyskaniem decyzji o wsparciu.

Maksymalny poziom wsparcia w Koszalinie:

 • 60 % - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
 • 50 % - dla średnich przedsiębiorców,
 • 40 % - dla dużych przedsiębiorców.

Czas wsparcia:

 • na terenie Podtsrefy 'Koszalin" SSSE - na 15 lat,
 • na pozostałym terenie w Koszalinie - na 12 lat.


Organem wydającym decyzję o wspraciu jest Zarządzający SSE w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki tj. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Warunki uzyskania wsparcia

Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. O wsparcie mogą się starać głównie: sektor przemysłu i produkcji oraz sektor nowoczesnych usług dla biznesu, IT oraz B+R.

Decyzje o wsparciu można uzyskać na działalność:

 • produkcyjną
 • usługi magazynowania
 • nowoczesne usługi dla biznesu:
  • Wydawanie oprogramowania (np. programy użytkowe);
  • Oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki i usług powiązanych;
  • Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych;
  • Usługi audytu finansowego;
  • Usługi rachunkowo-księgowe;
  • Usługi w zakresie firm centralnych (headoffices) i doradztwa związane z zarządzaniem;
  • Usługi architektoniczne i inżynierskie oraz w zakresie badań i analiz technicznych;
  • Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
  • Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania;
  • Usługi doradztwa w sprawach środowiska;
  • Usługi callcenter;
  • Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego;


Kryteria ilościowe

To minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji. Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej kosztami kwalifikowalnymi nowej inwestycji są:

 • koszt nabycia gruntu, koszt związany z jego zakupem, rozbudową lub modernizacją środków trwałych (np. maszyn), koszt związany z nabyciem wartości niematerialnych (programy komputerowe, licencje, certyfikaty itp.), źródła wytwórcze OZE

LUB

 • 2-letnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników

Decyzja o wsparciu musi określać termin zakończenia nowej inwestycji, po którym koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane za koszty kwalifikowalne, poza dwuletnimi kosztami pracy, kosztami związanymi z wynajmem lub leasingiem gruntów, budynków, budowli i leasingu finansowego. 

Nakłady iwnestycyjne do poniesenia:

 • 1,6 mln PLN - dla mikroprzedsiębiorców
 • 4 mln PLN - dla małych przedsiębiorców,
 • 8 mln PLN - dla średnich przedsiębiorców,
 • 80 mln PLN - dla dużych przedsiębiorców.


Dla reinwestycji obniża się o 50% minimalne koszty kwalifikowane, dotyczy to następujących typów inwestycji:

 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
 • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych,
 • zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W ramach reinwestycji mogą być realizowane zarówno projekty usługowe jak i produkcyjne.


Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.


Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o decyzję o wsparciu na inwestycje w obszarze SSSE:




Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących programu Polska Strefa Inwestycji mozna znaleść na stronie Zarządzającego Strefą tj. Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, dostępnej tutaj.


Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku