Menu główne

Preferencje i zwolnienia podatkowe

Na terenie Podstrefy "KOSZALIN" SSSE  można uzyskać zwolnienie od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Przedmiotem wsparcia może zostać objęta nowa inwestycja, rozumiana jako: założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Maksymalny poziom wsparcia:

  • 60 % - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
  • 50 % - dla średnich przedsiębiorców,
  • 40 % - dla dużych przedsiębiorców.

Decyzję o wsparciu na terenie Podtsrefy 'Koszalin" SSSE moża uzyskać na 15 lat, na pozostałym terenie w Koszalinie na 12 lat. Organem wydającym decyzję o wspraciu jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ktora jest zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warunki uzyskania wsparcia

Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.


Kryteria ilościowe

to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Uzależnione są od stopy bezrobocia. Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2021r.

Bezrobocie w Koszalinie wynosi 6,2%Porównanie stopy bezrobocia w Koszalinie do stopy bezobocia w Polsce - 103%.

Nakłady iwnestycyjne do poniesenia:

  • 1,2 mln PLN - dla mikroprzedsiębiorców
  • 3 mln PLN - dla małych przedsiębiorców,
  • 12 mln PLN - dla średnich przedsiębiorców,
  • 60 mln PLN - dla dużych przedsiębiorców.


Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.

Grupa Pkt Sektor przemysłowy
Sektor usług*
Zrównoważony rozwój gospodarczy
1 Inwestycja w projekty wspierające branże (z następujących sektorów strategicznych: żywności wysokiej jakości; środków transportu; profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych; lotniczo-kosmicznego; produktów higienicznych; leki i wyrobów medycznych; maszynowego; odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw; ekobudownictwa; usług specjalistycznych; specjalistycznych usług teleinformatycznych)
lub wpisującą się w inteligentne specjalizacje danego województwa.
2 Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich
3 Tworzenie powiązań regionalnych
4 Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w ramach nowej inwestycji
5 Inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
6 Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
7   Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
8   Posiadanie statusu MŚP
Zrównoważony rozwój społeczny 9 Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
10 Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
11 Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia
12 Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
13 Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem


Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o decyzję o wsparciu na inwestycje w obszarze SSSE:Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących programu Polska Strefa Inwestycji mozna znaleść na stronie Zarządzającego Strefą tj. Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, dostępnej tutaj.


Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku