Menu główne

Preferencje i zwolnienia podatkowe

Na terenie Podstrefy "KOSZALIN" SSSE  można uzyskac zwolnienie od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o uzyskanie decyzji o wsparciu, która uprawnia do korzystania ze zwolnień w PIT lub CIT od dochodu uzyskanego z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Wysokość zwolnienia obliczana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy jako iloczyn intensywności pomocy publicznej oraz kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy.

Przedmiotem wsparcia może zostać objęta nowa inwestycja, rozumiana jako: założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie, zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Maksymalny poziom wsparcia:

  • 60 % - dla mikro- i małych przedsiębiorców,
  • 50 % - dla średnich przedsiębiorców,
  • 40 % - dla dużych przedsiębiorców.

Decyzję o wsparciu na terenie Podtsrefy 'Koszalin" SSSE moża uzyskać na 15 lat, na pozostałym terenie w Koszalinie na 12 lat. Organem wydającym decyzję o wspraciu jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ktora jest zarządzającym obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Warunki uzyskania wsparcia

Obowiązuje lista kodów działalności (wg PKWiU), na które nie jest możliwe wydanie decyzji o wsparciu - określa je Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej objętej kodem/kodami PKWiU wymienione w wydanej decyzji o wsparciu podlegają zwolnieniu. Działalność, która nie jest wpisana do decyzji o wsparciu podlega opodatkowaniu podatkiem PIT lub CIT wg obowiązujących przepisów.


Kryteria ilościowe

to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które należy ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe. Uzależnione są od stopy bezrobocia. Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 28 września 2021r.

Bezrobocie w Koszalinie wynosi 6,2%Porównanie stopy bezrobocia w Koszalinie do stopy bezobocia w Polsce - 103%.

Nakłady iwnestycyjne do poniesenia:

  • 1,2 mln PLN - dla mikroprzedsiębiorców
  • 3 mln PLN - dla małych przedsiębiorców,
  • 12 mln PLN - dla średnich przedsiębiorców,
  • 60 mln PLN - dla dużych przedsiębiorców.


Kryteria jakościowe

Kryteria są podzielone na dwie grupy (gospodarczą i społeczną). Każda z grup kryteriów ma 5 podkryteriów, za które można uzyskać 1 punkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 10 pkt. Wymagane minimum dla inwestycji realizowanych na terenie w Koszalina wynosi 5 pkt, Konieczne jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdej grupie.

Grupa  Pkt Sektor przemysłowy
Sektor usług*
Zrównoważony rozwój gospodarczy
1 Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju
2 Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu
3 Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski
4   Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
5   Posiadanie statusu MŚP
Zrównoważony rozwój społeczny 6 Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia
Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia
7 Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
8 Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia
9 Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
10 Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku