Menu główne

Preferencje i zwolnienia podatkowe

NA TERENIE PODSTREFY "KOSZALIN" SSSE

1.       Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli (do końca roku 2020).


Do 31.12.2026r. w mieście działa Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której stworzono atrakcyjne warunki do inwestowania. W przypadku gdy przedsiębiorca posiada zezwoelnie na prowadzenie działalnosci na strefie ekonomicznej lub uzyska wsparcie na nowe inwestycje (obecnie można uzyskać tylko wsparcie na nowe inwetsycje, więcej tutaj) Rada Miejska w Koszalinie całkowicie zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na terenie Strefy w Koszalinie w ramach pomocy de minimis. (Treść Uchwał).

Ww. pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE ) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Eurpejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013r.).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcy, dla którego wartość planowanej pomocy de minimis łącznie z wartością pomocy de minimis uzyskaną w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, przekracza kwotę stanowiącą równowartość 200 tys. euro brutto. Ponadto pomoc ta nie przysługuje przedsiębiorcy który otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy .


Stawki roczne na 2020 r.-  Uchwała Rady Miejskiej

  1. podatek od  gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni.
  2. podatek od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
  3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 Przykładowe wyliczenie podatku :  przy założeniach: działka o pow. 4.000m2

  • za grunt = 4.000m2  x 0,90 zł = 3.600,00zł ;
  • za budynki ‐ zabudowa do 50% zgodnie z planem miejscowym) np. hala+biuro o pow. ok. 1,6tys. x 22.92zł = 38.240,00z ł,  (zabudowa bez parkingu)
  • dodatkowo od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ‐ 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3‐7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.) 2.       Zwolnienia od  podatku dochodowego

Przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie Podstrefy na podstawie zezwolenia przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy maksymalnie do 55% w zależności od wielkości przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcom prowadzącym już działalność na terenie Podstrefy „Koszalin” na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych (m.in. nakłady finansowe na budowę zakładu) lub tworzonych nowych miejsc pracy.

Poniżej ustalone wartości maksymalnej intensywności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców, tj.:

  • 35% dla dużego przedsiębiorcy (zatrudniającego ponad 250 osób);
  • 45% dla średniego (zatrudniającego do 250 osób);
  • 55% dla małego przedsiębiorcy (do 50 pracowników) i mikroprzedsiębiorcy  (zatrudniającego do 10 osób).

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku