Menu główne

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.koszalin.pl Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
2. są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
3. pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
4. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych są udostępniane przez serwis zewnętrzny,
5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
6. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych oraz skróty klawiaturowe:

1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
3. Strona internetowa jest responsywna.
4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).
5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5 : 1.
6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.
7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.
8. Publikowane na stronie internetowej filmy nie posiadaja alternatywnych napisów tekstowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Golik, adres poczty elektronicznej: magdalena.golik@um.koszalin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48943488797. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Koszalinie posiada następujące lokalizacje:

1) ul. Rynek Staromiejski 6-7 – budynek główny

2) ul. Mickiewicza 26

3) ul. Dąbrówki 1

4) ul. Monte Cassino 13

5) ul. Mariańska 9

6) ul. Strażacka 8

7) ul. Młyńska 2

8) ul. Zwycięstwa 42

9) ul. Partyzantów 3

Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego ma prawo wstępu na teren budynków Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie ma obowiązku zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. 

Urząd Miejski w Koszalinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty w siedzibie Urzędu. Potrzebę usług tłumacza języka migowego należy zgłosić za pomocą e-maila, faksu, listownie, smsa, mmsa lub poprzez inną osobę telefonicznie, co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Rynek Staromiejski 6–7, 75-107 Koszalin, tel. 94 348 87 17, fax  94 348 86 25, tel. kom. 663 646 856, e-mail: anna.ginda@um.koszalin.pl.

 

1) Urząd Miejski w Koszalinie, budynek główny, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku od ul. Rynek Staromiejski znajduje się podjazd. Drzwi otwierają się automatycznie, w wejściu nie ma progu.

W holu głównym mieści się punkt informacyjny, którego pracownicy, jeżeli zachodzi taka potrzeba, udzielają informacji osobom ze szczególnymi potrzebami. W holu głównym przy schodach znajduje się winda, którą można wjechać na wszystkie piętra budynku.

Toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na każdym piętrze w korytarzach, naprzeciw wyjścia z windy i schodów.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze wyposażona jest w stanowisko do przewijania dzieci.

Przy budynku głównym wyznaczonych jest 5 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

                                                                                                                                     

2) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26

Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Posiada windę, którą osoba niepełnosprawna może wjechać na parter budynku. Nie ma możliwości wjazdu na wyższe kondygnacje budynku. Jeżeli zachodzi konieczność załatwienia sprawy w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych na wyższych kondygnacjach, pracownicy Urzędu schodzą do osób niepełnosprawnych.  

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy ul. Mickiewicza wyznaczone są 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

3) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Dąbrówki 1

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 94 348 88 35

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku od ul. Dąbrówki znajduje się podjazd. Drzwi otwierają się manualnie, w wejściu nie ma progu.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz winda, którą można wjechać na I piętro.

Przy ul. Dąbrówki wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 

4) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Monte Cassino 13

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 94 348 88 81, 94 348 39 56

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy głównym wejściu do budynku przy ul. Monte Cassino znajduje się podjazd. Drzwi otwierają się manualnie, w wejściu nie ma progu.

Przy głównym wejściu przy schodach znajduje się winda, którą można wjechać na wszystkie piętra budynku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na I piętrze budynku.

Przy budynku wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 

5) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Mariańska 9

Straż Miejska, tel. 94 346 09 67

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się podjazd, którym można przemieścić się do drzwi wejściowych zlokalizowanych pod wiatą i wyposażonych w domofon. Powiadomiony pracownik Straży Miejskiej schodzi do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy.

Przy ul. Mariańskiej wyznaczone jest 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 

6) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Strażacka 8

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tel. 94 342 59 95

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro znajduje się na II piętrze budynku. Pracownicy Biura, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, schodzą do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy.

Przy budynku dostępne są miejsca postojowe, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

 

7) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Młyńska 2

Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości, tel. 94 348 87 93

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biuro zlokalizowane jest na parterze budynku. Przed wejściem do biura znajdują się schody.

Pracownicy Biura, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy ul. Asnyka, od ul. Młyńskiej wyznaczone jest jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową.

 

8) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 42

Referat Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej, tel. 94 348 87 79

Referat Konsultacji Społecznych Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki, tel. 94 348 88 87 

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura znajdują się na II i III piętrze budynku.

Pracownicy Referatów, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową, dostępne są miejsca postojowe naprzeciwko budynku przy ul. Zwycięstwa oraz przy ul. Połtawskiej.”

 

9) Urząd Miejski w Koszalinie, ul. Partyzantów 3

Referat Informatycznej Obsługi Miasta Wydziału Informatyki, tel. 94 348 950

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura znajdują się na parterze i  I piętrze budynku.

Pracownicy Referatu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona www.koszalin.pl została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku