Menu główne

Plan konsultacji w 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planem konsultacji społecznych, które zrealizowane zostaną w 2023 roku.

PLAN DO POBRANIA (klikając link otworzy się plan w formacie PDF)

Plan konsultacji na 2023 rok

Przedmiot konsultacji

Wydział/jednostka realizująca

Termin

Uzasadnienie/podstawa prawna

Status

Zmiana granic Osiedli – Raduszka i Nowobramskie

Biuro Rady Miejskiej

I kwartał 2023

Zgodnie z §85 pkt 2 Statutu Miasta Koszalina „utworzenie, połączenie, podział, zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą”

Planowane

Statut Miasta

Biuro Rady Miejskiej

I kwartał 2023

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy

Planowane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

 

Wydział Architektury i Urbanistyki

Kwiecień-maj 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego

Planowane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rokosowo Północ/Zwycięstwa- Piłsudskiego

Wydział Architektury i Urbanistyki

Kwiecień-maj 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego

Planowane

Statuty Rad Osiedli połączone z ordynacją wyborczą

Biuro Rady Miejskiej

III kwartał 2023

Zgodnie z §23 Statutu Rad Osiedli zmiany w statucie Osiedla uchwala Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji

Planowane

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Koszalina („uchwała krajobrazowa”)

 

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wrzesień-październik 2023

Uchwała „krajobrazowa” obejmuje obszar całego miasta, jej wytyczne dotyczą zarówno mieszkańców, osób prowadzących dzielność gospodarczą, twórców reklam oraz instytucji miejskich. Regulacje uchwały tworzą skuteczne narzędzia do przeciwdziałania tak uciążliwym zjawiskom jak wszechobecny chaos reklamowy, nadmierne grodzenie przestrzeni oraz zbyt duża różnorodność form małej architektury. Konsultacje społeczne przeprowadzone poza procedurą dadzą możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Konsultacje mogą przyczynić się do stworzenia płaszczyzny porozumienia między różnymi  grupami interesu.

Planowane

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Październik 2023

Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r, podlega konsultacjom na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art.5 pkt 5 Organ stanowiący jst określa, w drodze uchwały , szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 projektów z aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Planowane

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/Plan Ogólny

Wydział Architektury i Urbanistyki

IV kwartał 2023

Konsultacje poza procedurą, z uwagi na fakt, iż Studium/Plan Ogólny stanowi dokument kierunkowy dla sporządzanych na jego podstawie planów miejscowych, obejmuje teren całego miasta

Planowane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rokosowo Północ/Zwycięstwa- Piłsudskiego

Wydział Architektury i Urbanistyki

grudzień 2023

wyłożenie do publicznego wglądu i dyskusja publiczna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Planowane

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

Wydział Architektury i Urbanistyki

grudzień 2023

wyłożenie do publicznego wglądu i dyskusja publiczna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Planowane

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Koszalina („uchwała krajobrazowa”)dfgdrsoighoifdshgoidfhgodifhgfighifofhgodfhgodifhgodi

Wydział Architektury i Urbanistyki

grudzień 2023 – styczeń 2024

.........................

wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały dyskusja publiczna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

mmmmmmmmm........mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Planowane


Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku