Menu główne

Plan konsultacji w 2023 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planem konsultacji społecznych, które zrealizowane zostaną w 2023 roku.

Plan konsultacji na 2023 rok

Przedmiot konsultacji

Wydział/jednostka realizująca

Termin

Uzasadnienie/podstawa prawna

Status

1

Konsultacje społeczne dotyczące utworzenia jednostki pomocniczej - Osiedle „Kretomino" oraz zmiany granic Osiedla „Nowobramskie"

Biuro Rady Miejskiej

16 - 31 stycznia 2023

Zgodnie z §85 pkt 2 Statutu Miasta Koszalina „utworzenie, połączenie, podział, zmiana granic lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą”

  Zrealizowane

2

Konsultacje społeczne projektu Statutu Osiedla „Kretomino"

Biuro Rady Miejskiej

22 lutego - 8 marca 2023

art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40. oraz § 5 ust. 1 pkt. 1 Uchwała Nr XLVII /688/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2018 roku Statut Miasta Koszalina (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 roku poz. 4578, 4579, 4580).

Zrealizowane

3

Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo”

Wydział Architektury i Urbanistyki

6 - 27 marca 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego

Zrealizowane

4

Konsultacje społeczne w ramach projektu pn. „Konsultacje z mieszkańcami z zakresie miejskich polityk zielonych”

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

13 marca - 10 czerwca 2023

Porozumienie o współpracy w projekcie „Konsultacje z mieszkańcami w zakresie miejskich polityk zielonych” wspieranym finansowo przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

  Zrealizowane

5

Konsultacje społeczne dotyczące „Miejskiego programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością na lata 2023-2027"

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

20 marca - 2 kwietnia 2023

zgodnie z art.35a, ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do podstawowych zadań powiatu należy opracowanie
i realizacja, zgodnych ze strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

   Zrealizowane

6

Konsultacje społeczne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dzierżęcin" w Koszalinie

Wydział Architektury i Urbanistyki

20 marca - 3 kwietnia 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego.

Zrealizowane

7

Konsultacje poprzedzające sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rokosowo Południe - Dzierżęcino” w Koszalinie

Wydział Architektury i Urbanistyki

14-28 kwietnia 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego

Zrealizowane

8

Statut Miasta

Biuro Rady Miejskiej

IV kwartał 2023

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalenie statutu gminy

 Zrezygnowano z realizacji

9


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

 

Wydział Architektury i Urbanistyki

marzec 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego

Zrezygnowano z realizacji

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rokosowo Północ/Zwycięstwa- Piłsudskiego

Wydział Architektury i Urbanistyki

Kwiecień-maj 2023

Konsultacje przed przystąpieniem do stworzenia projektu planu miejscowego

Zrezygnowano z realiacji

11

Statuty Rad Osiedli połączone z ordynacją wyborczą

Biuro Rady Miejskiej

III kwartał 2023

Zgodnie z §23 Statutu Rad Osiedli zmiany w statucie Osiedla uchwala Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji

Zrezygnowano z realizacji

12Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Koszalina („uchwała krajobrazowa”)

Wydział Architektury i Urbanistyki

Wrzesień-październik 2023

Uchwała „krajobrazowa” obejmuje obszar całego miasta, jej wytyczne dotyczą zarówno mieszkańców, osób prowadzących dzielność gospodarczą, twórców reklam oraz instytucji miejskich. Regulacje uchwały tworzą skuteczne narzędzia do przeciwdziałania tak uciążliwym zjawiskom jak wszechobecny chaos reklamowy, nadmierne grodzenie przestrzeni oraz zbyt duża różnorodność form małej architektury. Konsultacje społeczne przeprowadzone poza procedurą dadzą możliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym stronom. Konsultacje mogą przyczynić się do stworzenia płaszczyzny porozumienia między różnymi  grupami interesu.

Zrezygnowano z realizacji

13

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.

Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Październik 2023

Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r, podlega konsultacjom na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art.5 pkt 5 Organ stanowiący jst określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 projektów z aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Planowane

14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dzierżęcin”

Wydział Architektury i Urbanistyki

Październik 2023

Wyłożenie do publicznego wglądu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Zrezygnowano z realizacji

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rokosowo Południe-Dzierżęcino” 

Wydział Architektury i Urbanistyki

Październik 2023

Konsultacje poza procedurą (koncepcja planu miejscowego)

Zrealizowane

16

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino - Fałata”

Wydział Architektury i Urbanistyki

Październik - Grudzień 2023

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp)

Zrezygnowana  z realizacji

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lubiatowo”

Wydział Architektury i Urbanistyki

Listopad 2023

Konsultacje poza procedurą (koncepcja planu miejscowego)

Zrealizowane

18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jamno Wschód

Wydział Architektury i Urbanistyki

Listopad - Grudzień 2023

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp)

Zrealizowane

19

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łabusz

Wydział Architektury i Urbanistyki

Listopad - Grudzień 2023

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp)

   Zrealizowane

20

Plan Ogólny

Wydział Architektury i Urbanistyki

Grudzień 2023 - Styczeń 2024

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp)

Zrezygnowano z realizacji

21

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rokosowo Północ/Zwycięstwa- Piłsudskiego

Wydział Architektury i Urbanistyki

grudzień 2023

wyłożenie do publicznego wglądu i dyskusja publiczna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zrezygnowano z realizacji


22

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjnej

Wydział Architektury i Urbanistyki

grudzień 2023

wyłożenie do publicznego wglądu i dyskusja publiczna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zrezygnowano z realizacji

23Uchwała w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Koszalina („uchwała krajobrazowa”)dfgdrsoighoifdshgoidfhgodifhgfighifofhgodfhgodifhgodi

Wydział Architektury i Urbanistyki  
grudzień 2023 – styczeń 2024.........................

wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały dyskusja publiczna zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymmmmmmmmmm........mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Zrezygnowano z realizacjiAlert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku