Menu główne

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

flaga i godłoLogotyp projektu Polski Ład


1. „Budowa drogi gminnej od ul. Słupskiej do wieży widokowej, stadionu oraz Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej w Koszalinie”

 • Wartość projektu wynosi: 6.576.839,75

 • Kwota dofinansowania: 4.294.000,00 zł

 • Data zakończenia projektu: 13.10.2023

.

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:
Budowa drogi dojazdowej o szerokości 5 m i długości ok. 990 m, chodnika o szerokości 2 m, pętli autobusowej, ok. 60 miejsc parkingowych przy pętli autobusowej oraz oświetlenia ulicznego. Droga stanowi dojazd do stadionu i Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej.

Cel projektu:
Inwestycja ułatwi dostęp mieszkańcom i turystom do Góry Chełmskiej a także sportu i rekreacji podnosząc atrakcyjność turystyczną Miasta i Regionu.

.

2. „Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 w Koszalinie”,

 • Całkowita wartość inwestycji: : 7 271 432,24 zł
 • Kwota dofinansowania: 4 886 867,78 zł
 • Data zakończenia projektu: 30.10.2023
.

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Kompleksowy remont obiektu polegający m.in. na: umocnieniu skarp, wykonaniu zbrojeń i uzupełnieniu ubytków betonu podpór, ustroju nośnego i płyt, wykonaniu izolacji, odwodnieniu i dylatacji obiektu. Wyremontowane zostaną nawierzchnie, chodniki, odtworzone oznakowanie poziome i pionowe, zamontowane elementy wyposażenia takie jak balustrady i bariery ochronne.

Cel projektu:

Modernizacja krytycznego elementu infrastruktury transportowej Miasta poprawiająca dostępność transportową i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpływająca na wzrost atrakcyjności gospodarczej Miasta i regionu.

.

3. "Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej w Koszalinie na odcinku od granic Miasta do ul. Wołyńskiej”

 

 • Całkowita wartość inwestycji: 38.097.507,15 zł.
 • Kwota dofinansowania: 30.000.000,00 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 06.12.2024

 .

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa odcinka ok. 1,2 km jezdni ul. Szczecińskiej od granic Koszalina do ul. Wołyńskiej do 2 pasów ruchu dla każdego kierunku ruchu, przebudowa i budowa trzech skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo z ulicami: BoWiD, Inwestorską i Wołyńską/ Ekonomiczną.

Cel projektu:

Modernizacja kluczowej arterii łączącej centrum Koszalina z najstarszą dzielnicą przemysłową oraz poprawa dostępu zewnętrznego do terenów inwestycyjnych – najnowszej części Kompleksu „Koszalin” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podnosząca atrakcyjność inwestycyjną miasta i zachęcająca przedsiębiorców do ulokowania i rozwoju swojej działalności w Koszalinie.

.

4. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszalinie służąca gospodarowaniu odpadami surowcowymi oraz ulegającymi biodegradacji”.

 

 • Całkowita wartość inwestycji: 22.015.885,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 20.915.090,75 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 28.02.2025 Krótki opis projektu:

W ramach projektu:

- zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i 2 pojazdy z ekologicznym napędem CNG (sprężony gaz ziemny) do odbierania i transportu szkła oraz odpadów wielkogabarytowych;

- zostaną zakupione pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz 1 pojazd z ekologicznym napędem CNG do zbiórki odpadów biodegradowalnych;

- rozbudowana zostanie sortownia w zakresie sortowania odpadów surowcowych: papieru, metalu, tworzyw i szkła z selektywnej zbiórki w celu osiągnięcia poziomów recyklingu;

- rozbudowana zostanie instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych z oczyszczaniem ścieków poprocesowych, umożliwiająca produkcję ekologicznego kompostu i wykorzystanie tego kompostu.

Cel projektu:

Efektywne wdrożenie idei gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozwój systemu selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych z wykorzystaniem produktów z nich wytworzonych.

.

5. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Koszalinie”.

 • Całkowita wartość inwestycji: 78.831.959,56 zł
 • Kwota dofinansowania: 77.255.320,36 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 15.12.2025

.

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Celem projektu jest rozwój przemysłowych terenów inwestycyjnych Koszalina o łącznej powierzchni ok. 306 ha, poprzez uzbrojenie brakujących działek o pow. ok. 41ha oraz poprawę obsługi komunikacyjnej całego obszaru poprzez budowę ok. 2,7 km nowych dróg, w tym, m.in. drogi łączącej obie części terenu inwestycyjnego, wiaduktu nad linią kolejową, 4 rond i dowiązania do węzła trasy ekspresowej.

Cel projektu:

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Koszalina poprzez lepsze skomunikowanie i zwiększenie podaży dostępnych terenów pod działalność gospodarczą, co zachęci do inwestowania w Koszalinie i tworzenia miejsc pracy nowych inwestorów i do rozwoju funkcjonujące już firmy.

.

6. „Zagospodarowanie terenu stadionu na Górze Chełmskiej i jego sąsiedztwa na tereny sportowo-rekreacyjne – etap I Rodzinny Plac Zabaw”.

 • Całkowita wartość inwestycji: 2.085.859,40 zł
 • Kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 17.05.2024

.

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Projekt obejmuje m.in. roboty ziemne i wykonanie bezpiecznych nawierzchni, wyposażenie placu zabaw w integracyjne urządzenia zabawowe, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia i monitoringu, zagospodarowanie zieleni, uporządkowanie terenu oraz instalację elementów małej architektury.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Koszalina miejsca do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, poprzez kompleksowe zagospodarowanie zdegradowanego, starego stadionu sportowego na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Rodzinny Plac Zabaw jest pierwszym etapem planowanej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Góry Chełmskiej.

.

7. „Dostosowanie budynków byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 12 w Koszalinie”.

 • Całkowita wartość inwestycji: 9.234.394,66 zł
 • Kwota dofinansowania: 7.849.235,46 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 06.02.2026

.

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych w 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku głównym szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1 872 m2, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych. Dobudowa 3-kondygnacyjnej części dydaktycznej do budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej ok. 446 m2 wraz budową linii kablowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

 

Cel projektu:

Kompleksowa modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjnej przy ul. Krzywoustego 5 w Koszalinie, dzięki której możliwe będzie przeniesienie tam w całości klas Zespołu Szkół nr 12, kształcącego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem oraz ze sprzężeniami.

 .

8. "Budowa dróg osiedlowych: ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie”

 •  Całkowita wartość inwestycji: 4.144.000,00 zł
 • Kwota dofinansowania: 2.000.000,00 zł
 • Planowana data zakończenia projektu: 31.08.2025 r.

 

Krótki opis projektu:

Stan docelowy:

Opracowanie dokumentacji projektowej; budowa dwóch dróg osiedlowych – ul. Zientarskiego i ul. Włoskiej w Koszalinie: wykonanie jezdni o długości ok. 600 m, wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi, oświetleniem i brakującą infrastrukturą techniczną.

 

Cel projektu:

Ulice Zientarskiego i Włoska zapewniają dojazd do licznych budynków mieszkalnych, a także obiektów infrastruktury społecznej, takich jak sklepy, gabinety lekarskie, plac zabaw, kościół. Na drogach tych odbywa się wzmożony ruch samochodowy i pieszy. Inwestycja wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa pieszych poprzez oddzielenie ruchu pojazdów od ruchu pieszego.

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku