Menu główne

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

Dyrektor

Grażyna Sienkiewicz

email: dyrektor@dpskoszalin.pl

Sekretariat: (94) 717-08-90,  email: dps@dpskoszalin.pl

NIP 669-25-23-041

REGON 360247262
http://dpskoszalin.pl/

http://dps.koszalin.ibip.pl 

 

Organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie powołany został Uchwałą Nr XLIII/ 646/ 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Dom jest placówką stacjonarną pobytu stałego dla 89 osób w tym dla 11 w podeszłym wieku i 78 przewlekle somatycznie chorych.

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr K-S-1.9423.1.2.2015.IL z dnia 29 czerwca 2015 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi 4 w Koszalinie na czas nieokreślony.

Koszt średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie zgodnie z Nr 570/1902/22 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2022 r. wynosi obecnie 5.871,79 zł.

DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Koszalin. Organizację Domu określa  Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina.

Regulamin określa cel i zadania Domu, prawa i obowiązki mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład DPS.

Położenie i warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokojenie  niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych, zdrowotnych, edukacyjnych koszalińskim seniorom. Dom jest usytuowany na obszarze 1,2849 ha. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany zielenią oraz alejkami spacerowymi.  Budynek jest murowany o łącznej powierzchni użytkowej 4 279,40 m. Do dyspozycji mieszkańców Domu są urządzone pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe z łazienkami, ogólnodostępne pokoje dziennego pobytu z przyległymi do nich podręcznymi kuchniami, sale rehabilitacyjne, biblioteka, pokoje do terapii zajęciowej, muzykoterapii, kaplica wielowyznaniowa,  stołówka oraz ogromny atut tego miejsca pięknie zagospodarowany  i bezpieczny teren wokół Domu. Budynek DPS oraz jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu domu znajduje się kościół,  osiedlowe centrum handlowo-usługowe oraz przystanek autobusowy miejskich linii komunikacyjnych, co pozwala na sprawne dotarcie do centrum miasta czy dworca.

Przedmiot działania

Podstawową działalnością Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie jest świadczenie mieszkańcom Domu usług w zakresie potrzeb bytowych, tj. miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania w czystości, świadczenia usług opiekuńczych czyli udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, usług wspomagających i wspierających tzn. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw mieszkańca.

Praktyki religijne

Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość systematycznego uczestniczenia w mszach świętych odbywających się w „domowej” kaplicy oraz nieodległym kościele. Ponadto osoby leżące mają zapewniony systematyczny kontakt z duchownym w każdy pierwszy czwartek miesiąca, a także w nagłej potrzebie.

Opieka medyczna

Mieszkańcy DPS w Koszalinie pozostają pod opieką  lekarzy POZ, wyjazdy do lekarzy, w tym lekarzy specjalistów odbywają się codziennie. Ponadto lekarz POZ przyjeżdża na wizyty domowe do naszych mieszkańców jeden raz w tygodniu. Usługi medyczne realizowane są na zasadach ogólnych wynikających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów, które odbywają się w przychodniach na terenie poszczególnych NZOZ i ZOZ poprzez zapewnienie dowozu samochodem służbowym pod opieką opiekuna lub pielęgniarki.

Całodobową opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki, które wykonują zlecone przez lekarzy zabiegi tj. opatrunki, zakraplanie oczu i uszu, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu glukozy we krwi, czuwanie nad zaopatrzeniem i dystrybucją leków, rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów, współpraca z lekarzem POZ oraz specjalistą, profilaktyka przeciwodleżynowa. Potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń lekarskich zaliczane są do standardu podstawowych usług.

Wsparcie psychologiczne

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" zapewnia także mieszkańcom opiekę psychologiczną. Psycholog przyjeżdża do Domu dwa razy w tygodniu oraz interwencyjnie w zależności od potrzeb mieszkańców.

Rehabilitacja

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, tj rehabilitacji leczniczej przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenia z zakresu rehabilitacji domowej są realizowane w salach rehabilitacyjnych Domu oraz w pokoju mieszkańca, codziennie w godzinach 7:00 do 15:00.

Terapia zajęciowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, jako usługa wspomagająca prowadzona jest terapia zajęciowa.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej przy uwzględnieniu osobistych preferencji, zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców domu. Zajęcia realizowane są  codziennie  przez wykwalifikowaną instruktorkę terapii zajęciowej oraz instruktora ds.kulturalno - oświatowych. Do udziału w zajęciach zapraszani są przedstawiciele koszalińskich instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariusze.

W ramach terapii zajęciowej odbywają się między innymi zajęcia z biblioterapii  (współpraca z Koszalińską Biblioteką Publiczną), muzykoterapii (współpraca z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych, Filharmonią Koszalińską, koszalińskimi zespołami śpiewaczymi i tanecznymi), arteterapii (współpraca ze szkołami, przedszkolami).

Samorządność

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie wspiera samorządność mieszkańców Domu, w celu reprezentowania interesów mieszkańców oraz współpracy z dyrekcją wybrana została Rada Mieszkańców.

W skład Rady Mieszkańców wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, dwóch członków Rady.

Członków Rady Mieszkańców wybierają mieszkańcy Domu spośród zgłoszonych kandydatów w wyborach równych, tajnych i powszechnych.  Kadencja Rady Mieszkańców trwa cztery lata.

Praca Socjalna

Pracownicy socjalni swoimi działaniami wspierają i pomagają mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do DPS.

Praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmuje m.in. pomoc w adaptacji w nowym środowisku mieszkańcom:

  • zameldowanie mieszkańców w Domu,
  • sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
  • przygotowywanie dokumentacji MZ ds. ON w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności dla mieszkańców,
  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
  • współpraca z opiekunami prawnymi, kuratorami mieszkańców,
  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami,
  • zapewnianie odzieży, obuwia, artykułów higieny osobistej uwzględniając bieżące potrzeby mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie zapewnia swoim mieszkańcom domową atmosferę, rozwój zainteresowań, aktywizację, udział w organizowanych imprezach, wycieczkach oraz profesjonalną opiekę całodobową realizowaną przez wykwalifikowany personel Domu.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku