Menu główne

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

Dane kontaktowe

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie

ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

Dyrektor

Grażyna Sienkiewicz

email: dyrektor@dpskoszalin.pl

Sekretariat: (94) 717-08-90,  email: dps@dpskoszalin.pl

NIP 669-25-23-041

REGON 360247262
http://dpskoszalin.pl/

http://dps.koszalin.ibip.pl 

 

Organizacja

Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie powołany został Uchwałą Nr XLIII/ 646/ 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie.

Dom jest placówką stacjonarną pobytu stałego dla 89 osób w tym dla 11 w podeszłym wieku i 78 przewlekle somatycznie chorych.

Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr K-S-1.9423.1.2.2015.IL z dnia 29 czerwca 2015 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi 4 w Koszalinie na czas nieokreślony.

Koszt średniego miesięcznego utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie zgodnie z Nr 765/2512/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 17 lutego 2023 r. wynosi obecnie 6.612,24

DPS jest samodzielną jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Koszalin. Organizację Domu określa  Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina.

Regulamin określa cel i zadania Domu, prawa i obowiązki mieszkańców, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w skład DPS.

Położenie i warunki lokalowe

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokojenie  niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, religijnych, zdrowotnych, edukacyjnych koszalińskim seniorom. Dom jest usytuowany na obszarze 1,2849 ha. Teren jest ogrodzony i zagospodarowany zielenią oraz alejkami spacerowymi.  Budynek jest murowany o łącznej powierzchni użytkowej 4 279,40 m. Do dyspozycji mieszkańców Domu są urządzone pokoje mieszkalne jedno i dwuosobowe z łazienkami, ogólnodostępne pokoje dziennego pobytu z przyległymi do nich podręcznymi kuchniami, sale rehabilitacyjne, biblioteka, pokoje do terapii zajęciowej, muzykoterapii, kaplica wielowyznaniowa,  stołówka oraz ogromny atut tego miejsca pięknie zagospodarowany  i bezpieczny teren wokół Domu. Budynek DPS oraz jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu domu znajduje się kościół,  osiedlowe centrum handlowo-usługowe oraz przystanek autobusowy miejskich linii komunikacyjnych, co pozwala na sprawne dotarcie do centrum miasta czy dworca.

Przedmiot działania

Podstawową działalnością Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie jest świadczenie mieszkańcom Domu usług w zakresie potrzeb bytowych, tj. miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, utrzymania w czystości, świadczenia usług opiekuńczych czyli udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, pomocy w załatwianiu spraw osobistych, usług wspomagających i wspierających tzn. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu, zaspokajaniu potrzeb religijnych i kulturalnych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpieczeństwa i przestrzegania praw mieszkańca.

Praktyki religijne

Dom respektuje i gwarantuje prawo mieszkańców do realizacji praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem. Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość systematycznego uczestniczenia w mszach świętych odbywających się w „domowej” kaplicy oraz nieodległym kościele. Ponadto osoby leżące mają zapewniony systematyczny kontakt z duchownym w każdy pierwszy czwartek miesiąca, a także w nagłej potrzebie.

Opieka medyczna

Mieszkańcy DPS w Koszalinie pozostają pod opieką  lekarzy POZ, wyjazdy do lekarzy, w tym lekarzy specjalistów odbywają się codziennie. Ponadto lekarz POZ przyjeżdża na wizyty domowe do naszych mieszkańców jeden raz w tygodniu. Usługi medyczne realizowane są na zasadach ogólnych wynikających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Mieszkańcy korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów, które odbywają się w przychodniach na terenie poszczególnych NZOZ i ZOZ poprzez zapewnienie dowozu samochodem służbowym pod opieką opiekuna lub pielęgniarki.

Całodobową opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawują pielęgniarki, które wykonują zlecone przez lekarzy zabiegi tj. opatrunki, zakraplanie oczu i uszu, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary poziomu glukozy we krwi, czuwanie nad zaopatrzeniem i dystrybucją leków, rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów, współpraca z lekarzem POZ oraz specjalistą, profilaktyka przeciwodleżynowa. Potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń lekarskich zaliczane są do standardu podstawowych usług.

Wsparcie psychologiczne

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" zapewnia także mieszkańcom opiekę psychologiczną. Psycholog przyjeżdża do Domu dwa razy w tygodniu oraz interwencyjnie w zależności od potrzeb mieszkańców.

Rehabilitacja

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, tj rehabilitacji leczniczej przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenia z zakresu rehabilitacji domowej są realizowane w salach rehabilitacyjnych Domu oraz w pokoju mieszkańca, codziennie w godzinach 7:00 do 15:00.

Terapia zajęciowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, jako usługa wspomagająca prowadzona jest terapia zajęciowa.

Terapia zajęciowa prowadzona jest w formie indywidualnej i grupowej przy uwzględnieniu osobistych preferencji, zainteresowań i możliwości psychofizycznych mieszkańców domu. Zajęcia realizowane są  codziennie  przez wykwalifikowaną instruktorkę terapii zajęciowej oraz instruktora ds.kulturalno - oświatowych. Do udziału w zajęciach zapraszani są przedstawiciele koszalińskich instytucji, organizacji pozarządowych, wolontariusze.

W ramach terapii zajęciowej odbywają się między innymi zajęcia z biblioterapii  (współpraca z Koszalińską Biblioteką Publiczną), muzykoterapii (współpraca z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych, Filharmonią Koszalińską, koszalińskimi zespołami śpiewaczymi i tanecznymi), arteterapii (współpraca ze szkołami, przedszkolami).

Samorządność

Dom Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie wspiera samorządność mieszkańców Domu, w celu reprezentowania interesów mieszkańców oraz współpracy z dyrekcją wybrana została Rada Mieszkańców.

W skład Rady Mieszkańców wchodzą: przewodniczący, zastępca, sekretarz, dwóch członków Rady.

Członków Rady Mieszkańców wybierają mieszkańcy Domu spośród zgłoszonych kandydatów w wyborach równych, tajnych i powszechnych.  Kadencja Rady Mieszkańców trwa cztery lata.

Praca Socjalna

Pracownicy socjalni swoimi działaniami wspierają i pomagają mieszkańcom we wszystkich czynnościach, sprawach dotyczących ich życia codziennego, począwszy od momentu przybycia do DPS.

Praca socjalna na rzecz mieszkańców obejmuje m.in. pomoc w adaptacji w nowym środowisku mieszkańcom:

  • zameldowanie mieszkańców w Domu,

  • pomoc w adaptacji w Domu,

  • sporządzenie i złożenie wniosków o wydanie dowodów osobistych,

  • przygotowywanie dokumentacji MZ ds. ON w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności dla mieszkańców,

  • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

  • pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dokumentów niezbędnych do spraw pomocy społecznej

  • współpraca z opiekunami prawnymi, kuratorami mieszkańców,

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodzinami,

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie zapewnia swoim mieszkańcom domową atmosferę, rozwój zainteresowań, aktywizację, udział
w organizowanych imprezach, wycieczkach oraz profesjonalną opiekę całodobową realizowaną przez wykwalifikowany personel Domu.

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku