Menu główne

Usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich.

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Zakres usług uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności i obejmuje:

1) czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom
i odparzeniom itp.;

2) czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego
i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp;

3) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem przyznawanym przez Centrum Usług Społecznych w Koszalinie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest:

1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,

2) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,

3) nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,

4) asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

5) wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jaką ponoszą świadczeniobiorcy, ustalana jest w trakcie rodzinnego wywiadu środowiskowego i uzależniona jest od wysokości dochodów osoby samotnie gospodarującej lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Więcej informacji nt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych znajduje się na stronie Centrum Usług Społecznych w Koszalinie - KARTY USŁUG, formularze wniosków

 Świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

 Wsparcie udzielane w postaci usług sąsiedzkich może zostać przyznane osobie samotnej, która
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi sąsiedzkie są bezpłatne.

 We wniosku o przyznanie wsparcia w formie usług sąsiedzkich, możliwe jest wskazanie osoby/sąsiada, który będzie realizował ww. pomoc.

 Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania:

1) ukończyły 18. rok życia,

2) nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi,

3) nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi,

4) oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług,

5) zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi,

6) przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

7) zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.

Więcej informacji nt. usług sąsiedzkich znajduje się na stronie BIP Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku