Menu główne

Nabory ZIT

Gmina Będzino
Miasto Białogard
Gmina Białogard
Gmina Biesiekierz
Gmina Bobolice
Gmina Dygowo
Gmina Gościno
Gmina Karlino
Gmina Kołobrzeg
Miasto Kołobrzeg
Miasto Gmina Koszalin
Gmina Manowo
Gmina Mielno
Gmina Polanów
Gmina Sianów
Gmina Siemyśl
Gmina Świeszyno
Gmina Tychowo
Gmina Ustronie Morskie
 • Nabór wniosków do działania 1.12 w ramach naboru RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16

  01.09.2016

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Gmina Miasto Koszalin  Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.12  Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego- projekty pozakonkursowe

  Numer naboru: RPZP.01.12.00-IZ.00-32-001/16

  Informacje o naborze

  Termin, od którego można składać wnioski

  01.09.2016

  Termin, do którego można składać wnioski

  31.12.2020

  Miejsce składania wniosków

  Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

  Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

  70-203 Szczecin

  Termin rozstrzygnięcia naboru

  tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie

  Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Otworzy się w nowym oknieSerwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

  Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?

  W ramach Działania 1.12 dofinansowanie udzielane jest:
  a)    jednostkom samorządu terytorialnego (jst),
  b)    jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,
  c)    związkom jst,
  d)    podmiotom zarządzającymi terenami inwestycyjnymi.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1.    W ramach naboru możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:
  •    poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu „greenfield”, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego naboru nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield”,
  •    zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
  •    tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są  terenami typu „greenfileld“.
  2.    W ramach Działania 1.12 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:
  •    prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
  •    kompleksowym wyposażeniu w media,
  •    modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
  •    uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
  •    adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.
  3.    W niniejszym naborze IZ RPO WZ przewiduje możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

  Kryteria wyboru projektów

  Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

  • Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

 • Nabór wniosków do działania 5.3 RPO WZ 2014-2020 tryb pozakonkursowy

  31.08.2016

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe

  Numer naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16

  Informacje o naborze

  Termin, od którego można składać wnioski
  01.09.2016

  Termin, do którego można składać wnioski
  31.12.2020

  Miejsce składania wniosków

  Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
  70-203 Szczecin

  Termin rozstrzygnięcia naboru
  tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie
  Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

  Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?
  W ramach Działania 5.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanej dalej Strategią ZIT KKBOF) oraz partnerstwa tych podmiotów.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego zadania drogowe na drogach gminnych i powiatowych, które wskazane zostały w Strategii ZIT KKBOF. Działanie służyło będzie realizacji Strategii ZIT KKBOF, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę dostepności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu oraz obszarów wykluczonych.
  3. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu: budowa i/lub przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).
  4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o charakterze stacjonarnym, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Niezbędna dokumentacja konkursowa

  Regulamin naboru

  załączniki do Regulaminu 5.3

  Karty oceny

  Strategia ZIT KKBOF z 28.06.2016 r.

  Kryteria wyboru projektów
  Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

  Finanse

  Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

  • Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 • Nabór wniosków do działania 2.3 RPO WZ 2014-2020 tryb pozakonkursowy

  31.08.2016

  Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe

  Numer naboru: RPZP.02.03.00-IZ.00-32-001/16

  Informacje o naborze

  Termin, od którego można składać wnioski
  01.09.2016

  Termin, do którego można składać wnioski
  31.12.2020

  Miejsce składania wniosków
  Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
  ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
  70-203 Szczecin

  Termin rozstrzygnięcia naboru
  tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

  Sposób składania wniosków o dofinansowanie
  Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

  Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

  Na co i kto może składać wnioski?

  Kto może składać wnioski?
  W ramach Działania 2.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego;
  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

  wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanej dalej Strategią ZIT KKBOF) oraz partnerstwa tych podmiotów.

  Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K13/16 dla Działania 8.8 RPO WZ

  30.08.2016

  Ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz z Gminą Miasto Koszalin, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

  Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Ogłoszenie o naborze

 • Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPZP.08.04.00-IP.02-32-K12/16

  30.08.2016

  Ogłoszenie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz z Gminą Miasto Koszalin, pełniącą rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej dla wdrożenia instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs, ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego

  Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Ogłoszenie o naborze

Strony

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku