Menu główne

Zasady kierowania, umieszczania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Zasady kierowania, umieszczania i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

O skierowanie do domu pomocy społecznej mogą ubiegać się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym rodzina i gmina nie może zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dom pomocy społecznej (DPS) to instytucja, której zadaniem jest między innymi zapewnienie - osobom tego wymagającym - całodobowej opieki, zamieszkania, wyżywienia, pomocy w  podstawowych, najważniejszych czynnościach życiowych.

Aby ubiegać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej należy złożyć wniosek w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Należy przy tym pamiętać, że osobę kieruje się do domu pomocy społecznej na jej wniosek (przy świadomym wyrażeniu woli) lub jej przedstawiciela ustawowego.


Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i ustali sytuację zdrowotną, materialną i życiową danej osoby. W dalszej kolejności należy skompletować niezbędną dokumentację (m.in. zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o dochodach albo decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia).
Na podstawie zebranej dokumentacji właściwy OPS wyda decyzję o skierowaniu i umieszczeniu w domu pomocy społecznej lub odmówi takiego skierowania.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Opłata zostaje ustalona w formie decyzji administracyjnej. W pierwszej kolejności koszty pobytu w placówce pokrywa mieszkaniec. Mieszkaniec płaci nie więcej niż 70% swojego dochodu.
Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić pełnej opłaty za dps to koszty obciążają kolejno małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców).

Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane określa art. 61 ustawy o pomocy społecznej określając, że:
a) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są osobami samotnie gospodarującymi, a ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, to kwota dochodu, która pozostanie po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium (tj. 2 328,00 zł),
b) w przypadku gdy małżonek, wstępni, zstępni są członkami rodziny, a posiadany dochód na osobę rodzinie jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, kwota pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1 800,00 zł);
W przypadku gdy rodzina nie jest w stanie ponosić odpłatności lub gdy osoba skierowana do domu pomocy społecznej nie ma osób zobowiązanych do pomocy, różnicę pomiędzy opłatą osoby skierowanej a kosztem pobytu ponosi gmina, z której osoba została skierowana.
 
Informacje dotyczące kierowania mieszkańców Koszalina do domów pomocy społecznej znajdują się na stronie:

http://cus.koszalin.ibip.pl/

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku