Menu główne

Stowarzyszenie Samorządowe S6

logo Stowarzyszenia Samorządowego S6

www.s6.org.pl

Uchwałą Nr XXXVII/574/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 listopada 2013 r. Miasto Koszalin wyraziło wolę utworzenia Stowarzyszenia Samorządowego S6 jako formy współdziałania wspólnot samorządowych Pomorza na rzecz przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S6.  

W dniu 22 listopada 2013 r. odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Samorządowego S6, w którym uczestniczyło Miasto Koszalin jako Członek - Założyciel. Podczas Zebrania zdecydowano o utworzeniu Stowarzyszenia Samorządowego S6 z siedzibą w Koszalinie oraz przyjęto jego statut. Na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia został wybrany jednogłośnie uchwałą Zebrania Założycielskiego Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński. Stowarzyszenie Samorządowe S6 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23.01.2014 r.

Celem Stowarzyszenia Samorządowego S6 jest współdziałanie jego członków w zakresie promowania idei budowy drogi ekspresowej S6, wspieranie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową tej drogi oraz współpraca w zakresie wykorzystania potencjału gospodarczego i społecznego terenów przyległych do drogi ekspresowej S6, jej węzłów komunikacyjnych i dróg dojazdowych, w tym także po zakończeniu budowy drogi – dla spójności strefy Korytarza Północnego, którego jest osią.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Podejmowanie przewidzianych prawem działań na rzecz rozpoczęcia budowy drogi ekspresowej S6.
2. Podejmowanie działań mających na celu wsparcie przygotowania i realizacji inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S6.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego i wykorzystania atrakcyjności terenów położonych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S6.
4. Promocja terenów przyległych do drogi ekspresowej S6 i wokół węzłów komunikacyjnych oraz dróg dojazdowych.
5. Promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenach wskazanych powyżej.
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia.
7. Poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych dla celów realizacji inwestycji na terenach przyległych do trasy ekspresowej S6.
8. Wyrażanie wspólnego stanowiska w ważnych sprawach związanych z budową drogi ekspresowej S6 wobec organów władzy i administracji publicznej, inwestora i wykonawców.
9. Udzielanie pomocy członkom w celu ochrony ich uzasadnionych interesów.
10. Wspieranie działań mających na celu modernizację i rozbudowę dróg dojazdowych do węzłów drogi ekspresowej S6, dla udostępnienia terenów przy tych drogach celem stworzenia nowych miejsc pracy.
11. Promocja oferty inwestycyjnej oraz jej atrakcyjności w kraju i zagranicą.
12. Wykorzystanie możliwości pozyskiwania środków pomocowych krajowych i zagranicznych.
13. Udział w projektach unijnych, służących realizacji i rozwoju drogi ekspresowej S6 oraz strefy Korytarza Północnego.
14. Popularyzacja dobrych praktyk współpracy jednostek samorządu terytorialnego, dla poprawy dostępności komunikacyjnej.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku