Menu główne

Koszalińskie Becikowe

Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Uchwała Nr XLVI/671/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

1.  Uprawnieni do becikowego

Becikowe przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka niezależnie od ich dochodów jeżeli zamieszkują w Koszalinie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Zapomoga ta przysługuje na dziecko urodzone, objęte opieką prawną, faktyczną lub przysposobione po 31 grudnia 2014 r.

2.  Wysokość becikowego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków własnych Gminy Koszalin i wynosi 300,00 zł na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

3. Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka,
b) zaświadczenie właściwego sądu potwierdzającego ustanowienie opieki lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem dziecka w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna prawnego dziecka; lub zaświadczenie właściwego sądu potwierdzające toczące się postępowanie o przysposobienie dziecka oraz o dacie objęcia dziecka opieką w przypadku złożenia wniosku przez opiekuna faktycznego dziecka; lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka w przypadku wniosku dotyczącego dziecka przysposobionego,
c) dokument/oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie w Koszalinie (dokument wskazujący meldunek stały lub czasowy, dokument wskazujący najem lokalu w Koszalinie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku lub inny dokument wskazany przez organ),
d) oświadczenie o sposobie wypłaty,
e) inne dokumenty wskazane przez organ.

4. Termin składania wniosków

Wniosek o ustalenie prawa do gminnego becikowego należy złożyć w terminie 6 miesięcy od narodzin dziecka lub w terminie 6 miesięcy w przypadku objęcia dziecka opieką prawną, faktyczną lub przysposobienia, nie później jednak niż do czasu pozostawania dziecka pod opieką osoby uprawnionej. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

5. Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w Centrum Usług Społecznych w Koszalinie w Biurze Obsługi Klienta al. Monte Cassino 2, parter, godziny przyjęć: poniedziałek-piątek : 8.00 – 14.00.
Wszelkie informacje dostępne Centrum Usług Społecznych w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, tel. 94 316 03 66, 94 316 03 84, 94 316 03 85, 94 316 03 332, 94 316 03 376 lub na stronach: cus.koszalin.ibip.pl www.cuskoszalin.eu
Druki do pobrania:


Wniosek pdf (200 KB)
Oświadczenie o sposobie wypłaty pdf (468 KB)

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku