Menu główne

Programy i strategie

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016 - 2020,
Uchwała NR XXI/269/2016 z dnia 24 maja 2016 roku

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dotyczy działań publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej prowadzonych na terenie miasta. Podejmowane są one dla poprawy warunków życia i zaspokojenia potrzeb wybranych kategorii osób i rodzin, mieszkańców miasta.
Przygotowany dokument pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji.
W pracach nad strategią uczestniczyli eksperci, specjaliści, przedstawiciele środowisk oświaty, kultury, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.

2. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021,

Uchwała Nr IV/58/2019 z dnia 28 marca 2019 roku

3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2020,

Uchwała Nr XXII/288/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku 

4. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na na lata 2016 - 2020,

Uchwała Nr XXII/286/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku

5. Koszaliński Programu „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022,

Uchwała Nr V/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku

6. „Projekt RODZINA” w ramach Działania 7.6 „Wsparcie usług społecznych w interesie ogólnym” Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zakończenie działań projektowych

7. „Koszaliński Program Integracji Społecznej – START”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakończenie ostatniej edycji projektu

8. "Nowy zawód - nowa perspektywa"

Gmina Miasto Koszalin/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie realizuje projekt partnerski "Nowy zawód - nowa perspektywa", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem w projekcie jest Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Wsparciem zostanie objęta grupa 30 osób w wieku 18-24 lata i 25-30 lat, zamieszkujących w Koszalinie, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w PUP Koszalin. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 30 bezrobotnych w wieku 15-24 oraz 25-30 lat z terenu Gminy Miasta Koszalin w okresie od 01.12.2013 roku do 28.02.2015 roku poprzez zastosowanie kompleksowego systemu działań aktywizacji społecznej i zawodowej.

Zakończenie działań projektowych

9. „RAZEM ŁATWIEJ – Koszaliński Program Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelektualnie”

Zakończenie działań projektowych

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku