Menu główne

Programy i strategie

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021 - 2025,
Uchwała Nr XXVIII/457/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dotyczy działań publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej prowadzonych na terenie miasta. Podejmowane są one dla poprawy warunków życia i zaspokojenia potrzeb wybranych kategorii osób i rodzin, mieszkańców miasta.
Przygotowany dokument pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji.
W pracach nad strategią uczestniczyli eksperci, specjaliści, przedstawiciele środowisk oświaty, kultury, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.

2. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021,

Uchwała Nr IV/58/2019 z dnia 28 marca 2019 roku

3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025,

Uchwała Nr XXVIII/458/22021 z dnia 25 lutego 2021 roku

4. Koszaliński Programu „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022,

Uchwała Nr V/83/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku

5. Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku,

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku