Menu główne

Programy i strategie

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021 - 2025
Uchwała Nr XXVIII/457/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dotyczy działań publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej prowadzonych na terenie miasta. Podejmowane są one dla poprawy warunków życia i zaspokojenia potrzeb wybranych kategorii osób i rodzin, mieszkańców miasta.
Przygotowany dokument pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji.
W pracach nad strategią uczestniczyli eksperci, specjaliści, przedstawiciele środowisk oświaty, kultury, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.

2. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 - 2024
Uchwała Nr XL/652/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXVIII/458/22021 z dnia 25 lutego 2021 roku

4. Koszaliński Programu „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022
Uchwała nr V/83/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla seniora” na lata 2019-2022
Uchwała Nr XXXV/578/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 września 2021 roku


6. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2021-2025
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku