Menu główne

Programy i strategie

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021 - 2025
Uchwała Nr XXVIII/457/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku

Strategia rozwiązywania problemów społecznych dotyczy działań publicznych i prywatnych instytucji pomocy społecznej prowadzonych na terenie miasta. Podejmowane są one dla poprawy warunków życia i zaspokojenia potrzeb wybranych kategorii osób i rodzin, mieszkańców miasta.
Przygotowany dokument pozwoli na racjonalizację lokalnej polityki społecznej oraz wskaże obszary, które w najbliższym czasie powinny stać się przedmiotem szczególnej troski władz lokalnych. Metodyka opracowania dokumentu pozwoliła zaangażować środowisko lokalne w budowę strategii na najważniejszych etapach, od diagnozy do wdrożenia i realizacji.
W pracach nad strategią uczestniczyli eksperci, specjaliści, przedstawiciele środowisk oświaty, kultury, ochrony zdrowia, sądownictwa, policji, pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego.

2. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 - 2024
Uchwała Nr XL/652/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku

3. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2024-2030
Uchwała Nr LXXV/1044/2024 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2024 roku

4. Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na rok 2024
Uchwała nr LXIX/962/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na rok 2024

5. Program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku
Uchwała nr LXIX/963/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

6. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2021-2025
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku