Menu główne

Program "Opieka wytchnieniowa" dla JST - edycja 2024

znaki Ow

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024 MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ REALIZOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „Sanow” z siedzibą w Sianowie przy ul. Armii Polskiej 7.

Dofinansowanie projektu: 888 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 905 760,00 zł (w tym koszty obsługi).

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Zgłoszenia do programu są przyjmowane

przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

w Urzędzie Miejskim w Koszalinie,

ul. Rynek Staromiejski 6-7,

w pokoju nr 23.

 

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku