Menu główne

O przekształceniach

06.02.2020

W związku z przekształceniem  z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, w prawo własności tych gruntów  Prezydent Miasta Koszalina   informuje, że:

 

  1. 1.    Właściciele nieruchomości, którzy do 30 listopada 2019 r.  otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu lub nie otrzymali zaświadczenia i nie wnieśli opłaty jednorazowej w 2019 r. winni:

 

-  w terminie do dnia  29 lutego 2020 r.  wnieść opłatę roczną przekształceniową 

za rok 2019 r.

 -  w terminie do  dnia 31 marca 2020 r. wnieść opłatę roczną przekształceniową

 za rok 2020 .

 

Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

 

Opłaty roczne przekształceniowe zostaną zaliczone na poczet ewentualnej opłaty jednorazowej.

 

 

  1. 2.    Osoby, których nieruchomości nie zostały objęte ustawą o przekształceniu (…) i nadal pozostają użytkownikami wieczystymi winny wnosić opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego do 31 marca lub innym umownym terminie  bez wezwania.

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o przekształceniu (…)jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzgledniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o wysokości opłaty jednorazowej”.

 

 

W związku z powyższym osoby, które otrzymały zaświadczenia po dniu 30.11.2019 r. lub jeszcze ich nie otrzymały mogą, na pisemny wniosek, ubiegać się o udzielenie 60 % bonifikaty od opłaty jednorazowej na podstawie Uchwały Nr IV/64/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku  w sprawie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.  Bonifikata udzielana jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1.  nieruchomość lub lokal mieszkalny wykorzystywana jest wyłącznie na własne cele mieszkaniowe,
  2. nieruchomość lub lokal mieszkalny nie jest  miejscem prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. wnioskodawca nie posiada zadłużenia wobec Gminy Miasto Koszalin  z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.

 

 Bonifikata wynosząca 60 % przysługuje również spółdzielniom mieszkaniowym pod warunkiem, że nie posiadają zaległości z opłatami wobec Gminy Miasto Koszalin  z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości.

 

 

Ponadto na podstawie art. 9a ust 1. ustawy  o przekształceniu (…), na wniosek, udziela się bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości  99% :

 

1) osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

 

2) członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

 

3) inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

 

4) kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

 

5) świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym

– będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.”

 

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, Wydział Nieruchomości pok. 323 i  328 A lub  pod nr telefonów:  94 348 88 15 , 94 348 88 21 .

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku