Menu główne

PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne

Tytuł projektu: 
PROCURE – Tworzenie dobrej, lokalnej gospodarki przez zamówienia publiczne
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
URBACT III
Oś priorytetowa: 
1. Promowanie zintegrowanego, zrównoważonego rozwoju miast.
Działanie: 
1.1. Upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy eksperckiej oraz korzystanie z rezultatów wymiany doświadczeń związanych ze zrównoważonym rozwojem miast włączając powiązania miasto-wieś.
Poddziałanie: 
1.1.2 Doskonalenie tworzenia zrównoważonych strategii miejskich i planów działań w miastach.
Całkowita wartość projektu: 
Cała sieć: 749 396,35 EUR (3 269 576 PLN) z czego Miasto Koszalin: 47 186,24 EUR (205 871 PLN)
Wydatki kwalifikowane: 
Cała sieć: 749 396,35 EUR (3 269 576 PLN) z czego Miasto Koszalin: 47 186,24 EUR (205 871 PLN)
Wartość dofinansowania: 

Cała sieć: 608 327,57 EUR    (2 654 100 PLN)

z czego Miasto Koszalin: 40 108,30 EUR   (174 990 PLN)

 


Wartość dofinansowania UE: 
Cała sieć: 608 327,57 EUR (2 654 100 PLN) z czego Miasto Koszalin: 40 108,30 EUR (174 990 PLN)
Procent dofinansowania: 
85%
Okres realizacji: 
15.09.2015 - 03.05.2018
Nr umowy o dofinansowanie: 
185
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
16.06.2015
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Przedmiot i cel projektu:

Przedmiotem projektu jest diagnoza lokalnej sytuacji, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie przez miasta współpracujące z lokalnymi interesariuszami: innymi dużymi zamawiającymi publicznymi i przedstawicielami przedsiębiorców Zintegrowanego Planu Działania odpowiadającego na wyzwanie, jak możliwymi środkami zwiększyć korzyści dla lokalnej gospodarki, przedsiębiorców i społeczeństwa z zamówień publicznych i wydatków dokonywanych przez duże instytucje publiczne mające siedzibę w mieście (samorząd, ale także np. uczelnie, szpitale publiczne), tak, aby wydawane środki publiczne nie opuszczały miasta i w jak największym stopniu zasilały lokalną gospodarkę przyczyniając się do jej rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy.

 

Graficzne przedstawienie idei projektu:

 I. Działania wykonane w I Fazie rozwoju projektu – 6 miesięcy od 15.09.2015 r. do 15.03.2016 r.

  1. Powołanie Lokalnej Grupy URBACT (ULG) przez każdego partnera projektu (szczegóły poniżej).
  2. Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Baseline study (studium otwarcia) przez głównego eksperta projektu przy wkładzie merytorycznym partnerów.
  3. Wizyta studyjna Lidera projektu p. Tamar Reay i Głównego eksperta (p. Matthew Jackson) w Koszalinie w dn. 2 grudnia 2015 r. – rozmowy z Sekretarzem Miasta i dyrektorami UM, warsztat z Lokalną Grupą URBACT.
  4. Dopracowano metodologię projektu i poszerzono grono partnerów.
  5. Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie II Fazy projektu (zatwierdzony w maju 2016 r.)
  6. Pierwsza analiza lokalnego rynku zamówień publicznych wykona przez Miasto Koszalin za lata 2013- I połowa 2015 r.

Lokalna Grupa URBACT (ULG)

Kluczowy element Programu URBACT, zgodnie z podejściem partycypacyjnym, które zakłada tworzenie partnerstw między instytucjami publicznymi oraz lokalnymi interesariuszami - sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.

 

W skład Lokalnej Grupy URBACT (ULG) Miasta Koszalina w ramach projektu PROCURE weszli:

–      przedstawiciele Miasta - odpowiedzialni za zamówienia publiczne, strategiczny rozwój miasta,

wspieranie przedsiębiorczości, oraz nadzorujący projekt Sekretarz Miasta

–      organizacje zrzeszające i wspierające lokalnych przedsiębiorców (Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości)

–      przedstawiciele innych, dużych jednostek publicznych (Szpital Wojewódzki, Politechnika Koszalińska, Powiat Koszaliński)

–      wybrany w  wyborach, lokalny przedstawiciel społeczeństwa (radny).

 

II. Działania w II Fazie rozwoju projektu – 24 miesiące od maja 2016 do maja 2018 r – zrealizowane i w trakcie realizacji.

 

Uczestnictwo w tematycznych warsztatach międzynarodowych zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń z udziałem partnerów projektu:

Czerwiec 2016 - Prawo zamówień publicznych na poziomie UE i krajowym

Wrzesień 2016 - Analiza wydatków publicznych i strategia zamówień publicznych

Grudzień 2016 - Innowacyjne zamówienia publiczne (kryteria społeczne)

Marzec 2017 r -  Angażowanie i podnoszenie świadomości MŚP do udziału w zamówieniach publicznych

Czerwiec 2017 - Innowacyjne zamówienia publiczne (kryteria środowiskowe)

Wrzesień 2017 - Mierzenie wpływu zamówień publicznych na lokalną gospodarkę

Listopad 2017 r - Partnerska recenzja wypracowanych Zintegrowanych Planów Działania

Marzec 2018 r - Konferencja kończąca projekt.

 

19.04.2017 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej w ramach projektowych działań Koszalina zorganizowano specjalistyczne szkolenie pt. „Pozacenowe kryteria oceny ofert i ułatwienia dla MŚP w zamówieniach publicznych” wzmacniające kompetencje podmiotów skupionych w Lokalnej Grupie URBACT.

 

Praca z Lokalną Grupą URBACT nad Zintegrowanym Planem Działania (ZPD)

W ramach projektu Miasto Koszalin poprzez cykliczne spotkania Lokalnej Grupy URBACT wypracowało Zintegrowany Plan Działania zawierający m.in. następujące elementy: przedstawienie miasta, kontekst krajowy i lokalny, kompleksowe badania lokalnego rynku zamówień publicznych i wnioski, główne wyzwania i problemy oraz planowane działania, które odpowiadają na te problemy.

Dokument zdiagnozował najważniejsze wyzwania, na które będą starały się odpowiedzieć planowane działania:

  • mała świadomość przedsiębiorców możliwości udziału w zamówieniach publicznych
  • mała świadomość zamawiających publicznych o potencjale lokalnego biznesu
  • stosowanie głównie kryterium cenowego i nieadekwatnych kryteriów pozacenowych
  • skomplikowane i sztywne krajowe prawo zamówień publicznych

 

Planowane działania odpowiadają na te wyzwania. Zostaną przewidziane możliwe do wdrożenia w polskim kontekście faktycznym i prawnym inicjatywy takie jak promocja, informacja i zachęta do udziału lokalnych przedsiębiorców w zamówieniach publicznych, szkolenia wzmacniające kompetencje zamawiających i przedsiębiorców, stosowanie możliwych ułatwień i działań zwiększających dostępność małych i średnich przedsiębiorców do zamówień publicznych.

12.04.2018 r. w Hali Widowiskowo – Sportowej zostało zorganizowane Lokalne Wydarzenie Informacyjne informujące o projekcie.

Zakładane produkty:

Warsztaty międzynarodowe

Spotkania Lokalnej Grupy URBACT

Zintegrowany Plan Działania

Beneficjent:

Miasto Preston (Wielka Brytania) – Lider
Miasto Koszalin (Polska)
Miasto Lublin (Polska)
Miasto Almelo (Holandia)
Metropolitalne Miasto Bolonia (Włochy)
Miasto Candelaria (Hiszpania)
Miasto Koprivnica (Chorwacja)
Miasto Nagykallo (Węgry)
Miasto Praga – 9 Dzielnica (Czechy)
Międzygminne Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Satu Mare (Rumunia)
Centrum Innowacji Biznesu Miasta Albacete (Hiszpania)


Film sieci PROCURE (wersja językowa EN, napisy PL):

https://www.youtube.com/watch?v=7Fq9fvgvIlk

Zdjęcia: 
Międzynarodowy warsztat projektu w Koszalinie w dn. 12-13.09.2017 r
Międzynarodowy warsztat projektu w Koszalinie w dn. 12-13.09.2017 r
Kontakt: 

WYDZIAŁ ROZWOJU I WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

tel. 94-348-88-72
fax: 94-348-88-69

mail: adam.sawicki@um.koszalin.pl


Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku