Menu główne

Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka w Koszalinie

Obrazek przedstawiający Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Opracowanie dokumentacji uzbrojenia terenu inwestycyjnego w obrębie ulic Szczecińska-Lechicka w Koszalinie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Działanie: 
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych
Poddziałanie: 
Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów
Całkowita wartość projektu: 
238 620,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
238 620,00 PLN
Wartość dofinansowania: 

202 827,00  PLN

Wartość dofinansowania UE: 
202 827,00 PLN
Procent dofinansowania: 
85%
Okres realizacji: 
07.03.2014 - 30.11.2015
Nr umowy o dofinansowanie: 
POIG.06.02.02-00-039/12-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
05.11.2013
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej terenów będących w posiadaniu Gminy - Miasta Koszalin, poprzez wstępne przygotowanie dużych, atrakcyjnych dla inwestorów działek przeznaczonych pod przyszłe inwestycje. Zaplanowane w ramach projektu zadania pozwolą na rozpoczęcie działań i ożywienie pustego, nieuzbrojonego do tej pory terenu inwestycyjnego Miasta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania teren ten określony jest jako teren inwestycyjny z przeznaczeniem pod funkcje produkcyjne, usługowe, magazynowo-składowe.

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach projektu:
1. Przygotowanie kompleksowej, wielobranżowej koncepcji sieci infrastruktury technicznej obszaru zlokalizowanego pomiędzy ulicami Lechicką i Szczecińską (ulica stanowi odcinek drogi krajowej nr 6) w Koszalinie, z uwzględnieniem dowiązania terenu objętego wsparciem (41,8471 ha) do istniejących układów sieciowych i drogowych, zawierający m.in.:
- wskazanie miejsca lokalizacji sieci (wod-kan, co, elektryczna, teleinformatyczna),
- inwentaryzację zieleni oraz  wskazanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,
- uzgodnienia koncepcji z firmami branżowymi w zakresie dróg i sieci,
 koncepcję drogową  wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

2. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci wod-kan oraz dróg dla terenu objętego wsparciem (41,8471 ha), która określi m.in.:
- uwarunkowania środowiskowe,
- branże, np.: drogowej, sanitarnej, elektrycznej
- badania geologiczne (gruntu) w pasach drogowych,
- inwentaryzacja zieleni (wraz z informacją, które z drzew konieczne są do wycinki)
- mapy sytuacyjne,

- projekty podziału działek

Teren objęty wsparciem stanowi naturalne przedłużenie dla funkcjonującej, po przeciwległej stronie drogi krajowej nr 6, Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Realizacja projektu, czyli opracowanie opisanych powyżej dokumentacji w konsekwencji umożliwi przystąpienie do uzbrojenia terenu wskazanego do objęcia wsparciem. Całkowita powierzchnia terenu objętego projektem wynosi: 41,8471 ha i obejmuje działki: 26/6 obręb 24 (w ramach projektu pow. 4,2687 ha),26/7 obręb 24 (w ramach projektu pow. 27,0176 ha), 26/5 obręb 24. (w ramach projektu pow. 10,5608 ha

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (272,66 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku