Menu główne

Czas na ZAWODOWCA

Obrazek przedstawiający w układzie poziomym, kolorowe znaki (od lewej): Regionalnego Programu Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorza Zachodniego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Czas na ZAWODOWCA
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
VIII Edukacja
Działanie: 
8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Ob
Całkowita wartość projektu: 
4 438 306,70 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
323 644,45 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
4 438 306,70 PLN
Wartość dofinansowania: 

 4 117 956,79 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
3 772 560,69 PLN
Budżet państwa: 
345 396,10 PLN
Procent dofinansowania: 
92,7821594044 %
Okres realizacji: 
01.05.2017 - 31.10.2021
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.08.00-32-K008/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
21.06.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu było podniesienie do 31 października 2021 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowanie kształcenia zawodowego dorosłych w ramach KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie sieci 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się stworzenia warunków do kompleksowego rozwoju następujących zawodów: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. cyfrowych procesów graficznych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, fryzjer, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromechanik pojazdów samochodowych, t. org. reklamy, t. informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, t. pojazdów samochodowych, t. mechanik, t. spedytor. Powyższe zawody przyczyniają się do rozwoju regionalnych specjalizacji: działalności morskiej i logistyki, przemysłu metalowo-maszynowego, turystyki i zdrowia.

Produkty: 341 osób uczestniczyło w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, 241 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczyło w stażach i praktykach u pracodawcy realizując łącznie 36 754 godzin staży/praktyk, 7 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostało doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, 49 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostało objętych wsparciem w programie, 1 podmiot objęty wsparciem w programie realizował zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 8 szkół i placówek systemu oświaty współpracowało z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego (m.in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy), 339 uczniów zostało objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym, zostało utworzonych 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK), 1 obiekt został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 102 osoby zostały objęte szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Osiągnięte rezultaty: 7 szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystuje doposażenie zakupione dzięki EFS, 49 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje po opuszczeniu programu, 244 osoby uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 1 osoba uzyskała lub podniosła kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego, 1 nauczyciel uzyskał uprawnienia do nauczania zawodu, 244 uczniów projektu zdobyło dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Kontakt: 

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE

WYDZIAŁ EDUKACJI

P. Sławomir Tkaczyk
tel.: 94 348 87 19
e-mail: slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku