Menu główne

Czas na ZAWODOWCA

Obrazek przedstawiający w układzie poziomym, kolorowe znaki (od lewej): Regionalnego Programu Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Pomorza Zachodniego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Czas na ZAWODOWCA
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
VIII Edukacja
Działanie: 
8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Ob
Całkowita wartość projektu: 
4 483 951,20 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
323 644,45 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
4 483 951,20 PLN
Wartość dofinansowania: 

4 160 306,75 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
3 811 358,52 PLN
Budżet państwa: 
348 948,23 PLN
Procent dofinansowania: 
92,7821594044 %
Okres realizacji: 
01.05.2017 - 30.09.2020
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.08.00-32-K008/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
26.06.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2020 roku jakości kształcenia w 18 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostosowanie kształcenia zawodowego dorosłych w ramach KKZ w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz utworzenie sieci 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK) oraz zapewnienie doradcom zawodowym zewnętrznego wsparcia. Realizacja projektu przyczyni się stworzenia warunków do kompleksowego rozwoju następujących zawodów: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. cyfrowych procesów graficznych, sprzedawca, cukiernik, piekarz, fryzjer, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, elektromechanik pojazdów samochodowych, t. org. reklamy, t. informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, t. pojazdów samochodowych, t. mechanik, t. spedytor. Powyższe zawody przyczyniają się do rozwoju regionalnych specjalizacji: działalności morskiej i logistyki, przemysłu metalowo-maszynowego, turystyki i zdrowia.

Zakładane produkty:

317 osób będzie uczestniczyć w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, 229 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w stażach i praktykach u pracodawcy realizując łącznie 34 350 godzin staży/praktyk, 7 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w programie, 1 podmiot objęty wsparciem w programie będzie realizował zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 8 szkół i placówek systemu oświaty będzie współpracować z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego (m.in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy), 317 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym, zostanie utworzonych 6 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPIneK), 1 obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 54 osoby zostaną objęte szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Zakładane rezultaty:

7 szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki EFS, 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, 190 osoby uzyskają kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, 1 osoba uzyska lub podniesie kwalifikacje doradcy edukacyjno-zawodowego, 1 nauczyciel uzyska uprawnienia do nauczania zawodu, 169 uczniów projektu zdobędzie dodatkowe uprawnienia zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Kontakt: 

URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE

WYDZIAŁ EDUKACJI

P. Sławomir Tkaczyk
tel.: 94 348 87 19
e-mail: slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku