Menu główne

Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o Stanie Miasta

Strategia Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 - klikając w link otworzysz zaktualizowaną Strategię #Koszalin2030


Dotychczas obowiązujące strategie Koszalina:

 1. Strategia po aktualizacji z 2018 roku
 2. Strategia z 2013 roku
W latach 2013 - 2018 raporty z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina stanowiły odrębne dokumenty. Można się z nimi zapoznać, klikając odpowiedni rocznik. Od 2019 roku raporty stały się integralną częścią Raportu o stanie miasta. 
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina
 2. Budżet Miasta Koszalina na 2022 rok
 3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Koszalina na lata 2022-2036
 4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na lata 2015-2025 dla Miasta Koszalina i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego
 5. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 - 2026
 6. Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2019 - 2023
 7. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Koszalin na lata 2021-2025
 8. Program Usuwania Azbestu z Miasta Koszalina 
 9. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina
 10. Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024
 11. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina
 12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2021 roku
 13. Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin z perspektywą do 2024 r.

 14. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku
 15. Wieloletni program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2025

 16. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 
 17. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 18. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022
 19. Miejski Program na rzecz osób starszych na lata 2018-2022
 20. Program Koszalińska Karta Seniora
 21. Program Profilaktyki zdrowotnej: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2021-2023
 22. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2021-2025
 23. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2021-2025
 24. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025
 25. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022-2024
 26. Program osłonowy  w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku
 27. Program „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”
 28. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 29. Koszaliński Program „Lek dla Seniora” na lata 2019-2022
 30. Program Usług Społecznych
 31. Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2021–2030. Aktualizacja
 32. Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”
 33. Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2029-2023 pn. „Bezpieczny Koszalin”
 34. Program Promocji Koszalina

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku