Menu główne

Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o Stanie Miasta

Strategia Rozwoju Koszalina_po zmianach

Strategia Rozwoju Koszalina

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 - 2014

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2016 rok

Raport z badania ewaluacyjnego Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 - 2016

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2017 rok

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2018 rok

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2019 rok

1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Punlicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015 - 2025 dla Miasta Koszalina i Gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienie w zakresie organizacji transportu publicznego

2. Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017 - 2021

3. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026

4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023

5. Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

6. Program Koszalińska Karta Dużej Rodziny

7. Program Koszalińska Karta Seniora

8. Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022

9. Miejski Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022

10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020

11. Koszaliński Program "Lek dla Seniora" na lata 2019 - 2022

12. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020

13. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021

14. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022

15. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020 

16. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

18. Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”

19. Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 - 2020

20. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

21. Wieloletni Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na lata 2016-2020

22. Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty

23. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 -  pn. "BEZPIECZNY KOSZALIN"

24. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalina na lata 2017-2021

25. Program Usuwania Azbestu z Miasta Koszalina

26. Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

27. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina

28. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2020 r.

29. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina

30. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin

31. Program Promocji Miasta

Raport o Stanie Miasta za 2018 rok

Wstęp

Część I: Informacja z realizacji polityk, programów i strategii

1.1. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2019 rok

1.2. Informacje z realizacji pozostałych polityk, programów i strategii wg celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Koszalina

Część II: Realizacja uchwał Rady Miejskiej

Część III: Realizacja Budżetu Obywatelskiego

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2020 rok

Realizacja polityk, programów i strategii

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2020 roku

 Zarządzenie 406/1367/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dn. 25 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030"


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Koszalina,

w terminie 29 marca – 12 kwietnia br. odbyły się konsultacje społeczne głównych założeń do nowo tworzonej Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Przedstawiono projekt wizji, misji oraz celów strategicznych i operacyjnych. Uwagi zbierano poprzez formularz (odsyłany na adres e – mail strategia@um.koszalin.pl lub osobiście dostarczany do Urzędu Miejskiego w Koszalinie).

Wszelkie pytania związane z procedurą tworzenia Strategii #Koszalin2030 można kierować do pracowników Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej:
• Marta Pieczątkiewicz (marta.pieczatkiewicz@um.koszalin.pl, 94 348 87 67)
• Anna Sakała – Diakun (anna.diakun@um.koszalin.pl, 94 348 87 67)
lub na adres: strategia@um.koszalin.pl

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.koszalin.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o stanie miasta” lub social mediów, gdzie publikowane będą bieżące informacje nt. postępu prac.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących głównych założeń Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 (wizja, misja, cele strategiczne i operacyjne)Szanowni Państwo, Mieszkańcy Koszalina,

rozpoczynamy konsultacje społeczne głównych założeń do nowo tworzonej Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Prezentację zawierającą przedmiot konsultacji (wizję, misję, cele strategiczne i operacyjne) mogą Państwo pobrać na dole strony. Uwagi można zgłaszać poprzez formularz (do pobrania w wersji edytowalnej poniżej) elektronicznie  i odsyłać na adres e – mail strategia@um.koszalin.pl lub osobiście wrzucać do urny na dokumenty znajdującej się w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7.

Konsultacje potrwają od 29 marca 2021 r. do 12 kwietnia 2021 r. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią choroby Covid – 19 wywołaną wirusem SARS CoV – 2 zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag drogą mailową na wyżej wymieniony adres.

 

W ramach konsultacji przewidziane jest również spotkanie online. Zaprezentowane na nim zostaną główne założenia Strategii #Koszalin2030 oraz proces jej przygotowywania. Transmisja odbędzie się za pośrednictwem kanału RatuszTV, podczas której będą mogli Państwo zadawać pytania za pomocą komentarzy. Na pytania odpowiedzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w Konsultacjach założeń Strategii #Koszalin2030 do śledzenia social mediów Koszalin Centrum Pomorza, gdzie będziemy podawać aktualne informacje.

Poniżej znajdują się materiały do pobrania, w tym Prezentacja głównych założeń Strategii #Koszalin2030, tj. propozycja wizji i misji oraz celów strategicznych i operacyjnych. 

  1. Materiał informacyjny dot. rozpoczęcia I etapu konsultacji społecznych do Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030
  2. Prezentacja głównych założeń (wizji, misji, celów strategicznych i operacyjnych) do nowo tworzonej Strategii #Koszalin2030
  3. Formularz uwag do głównych założeń Strategii #Koszalin2030 - w wersji do edytowania
  4. Formularz uwag do głównych założeń Strategii #Koszalin2030 - w wesrji pdf

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (wizja, misja, cele strategiczne i operacyjne)

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Koszalina,

w terminie 29 marca – 12 kwietnia br. odbyły się konsultacje społeczne głównych założeń do nowo tworzonej Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Przedstawiono projekt wizji, misji oraz celów strategicznych i operacyjnych. Uwagi zbierano poprzez formularz (odsyłany na adres e – mail strategia@um.koszalin.pl lub osobiście dostarczany do Urzędu Miejskiego w Koszalinie).

Wszelkie pytania związane z procedurą tworzenia Strategii #Koszalin2030 można kierować do pracowników Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej:
• Marta Pieczątkiewicz (marta.pieczatkiewicz@um.koszalin.pl, 94 348 87 67)
• Anna Sakała – Diakun (anna.diakun@um.koszalin.pl, 94 348 87 67)
lub na adres: strategia@um.koszalin.pl

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.koszalin.pl w zakładce „Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o stanie miasta” lub social mediów, gdzie publikowane będą bieżące informacje nt. postępu prac.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących głównych założeń Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 (wizja, wizja, cele strategiczne i operacyjne)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku