Menu główne

Strategia Rozwoju Koszalina/Raport o Stanie Miasta

NOWA Strategia Rozwoju Koszalina #Koszalin2030

Strategia Rozwoju Koszalina_po zmianach

Strategia Rozwoju Koszalina

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 - 2014

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2015 rok

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2016 rok

Raport z badania ewaluacyjnego Strategii Rozwoju Koszalina za lata 2013 - 2016

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2017 rok

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2018 rok

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2019 rok

1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Punlicznego Transportu Zbiorowego na lata 2015 - 2025 dla Miasta Koszalina i Gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Koszalin porozumienie w zakresie organizacji transportu publicznego

2. Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina na lata 2017 - 2021

3. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017-2026

4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023

5. Program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

6. Program Koszalińska Karta Dużej Rodziny

7. Program Koszalińska Karta Seniora

8. Miejski Program na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022

9. Miejski Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018-2022

10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalina na lata 2016-2020

11. Koszaliński Program "Lek dla Seniora" na lata 2019 - 2022

12. Miejski Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 – 2020

13. Miejski Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021

14. Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2018-2022

15. Miejski Program Wychodzenia i Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2016-2020 

16. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

18. Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”

19. Program Rozwoju Sportu w Koszalinie w latach 2016 - 2020

20. Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

21. Wieloletni Program współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na lata 2016-2020

22. Program Sektorowy Rozwoju Koszalińskiej Oświaty

23. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2019-2023 -  pn. "BEZPIECZNY KOSZALIN"

24. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Koszalina na lata 2017-2021

25. Program Usuwania Azbestu z Miasta Koszalina

26. Program Ochrony Środowiska Miasta Koszalina na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

27. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Koszalina

28. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Koszalina w 2020 r.

29. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Koszalina

30. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Koszalin

31. Program Promocji Miasta

Raport o Stanie Miasta za 2018 rok

Wstęp

Część I: Informacja z realizacji polityk, programów i strategii

1.1. Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2019 rok

1.2. Informacje z realizacji pozostałych polityk, programów i strategii wg celów strategicznych określonych w Strategii Rozwoju Koszalina

Część II: Realizacja uchwał Rady Miejskiej

Część III: Realizacja Budżetu Obywatelskiego

Raport z realizacji Strategii Rozwoju Koszalina za 2020 rok

Realizacja polityk, programów i strategii

Zestawienie obowiązujących sektorowych programów rozwoju

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie

Realizacja budżetu obywatelskiego w 2020 roku

UWAGA!

Treść nowej Strategii #Koszalin2030 gotowa do pobrania! 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ Strategią Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Można ją pobrać klikając poniższy załącznik:

Strategia Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 

RAPORT Z EWALUACJI EX - ANTE STRATEGII ROZWOJU KOSZALINA

Raport z przeprowadznej wewnętrznie ewaluacji ex - post Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA DOT. ODSTĄPIENIA OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Z Obwieszczeniem można zapoznać się pod linkiem: 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina dot. odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

KONSULTACJE SPOŁECZNE – etap II

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 (wizja, misja, cele strategiczne i operacyjne)

KONSULTACJE SPOŁECZNE - etap I

Raport z konsultacji społecznych dotyczących głównych założeń Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030

 

UWAGA!

Treść nowej Strategii #Koszalin2030 gotowa do pobrania! 

Szanowni Państwo. 

zapraszamy do zapoznania się z NOWĄ Strategią Rozwoju Koszalina #Koszalin2030. Można ją pobrać, klikając poniższy załącznik:

Strategia Rozwoju Koszalina #Koszalin2030 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku