Menu główne

Koszalin miastem zielonym: Strona 2 z 2

Park im. Książąt Pomorskich 'B' zajmuje pow. 3,65 ha i stanowi najbardziej na południe wysuniętą część zwartego ciągu zieleni, przebiegającego przez miasto od ulicy Rzecznej do ulicy Kutrzeby. W parku wyróżnia się 91 gatunków i odmian drzew oraz krzewów, wśród których występują ciekawe i rzadkie okazy m.in. dąb szypułkowaty odmiana stożkowa, korkowiec amurski, wierzba babilońska oraz orzech czarny – jeden z wielu pomników przyrody.

Park przy Amfiteatrze o pow. 8,12 ha zajmuje wzniesienie morenowe po wschodniej stronie doliny rzeki Dzierżęcinki. Obecne założenia krajobrazowe parku datuje się na I poł. XIX wieku. Występują tutaj 72 gatunki i odmiany drzew, wśród których wyróżniamy: lipy, jesiony wyniosłe, buki, derenie jadalne, dęby szypułkowe, jałowce sawina, żywotniki zachodnie odmiana wyprostowana, berberysy. Najokazalszy dąb, o obwodzie pnia 405 cm, rośnie przy amfiteatrze i jest uznany za pomnik przyrody.

Park im. Tadeusza Kościuszki – dzieje powstania sięgają początku XIX wieku. Zajmuje pow. 7,51 ha i stanowi północno-wschodni fragment dużego, zwartego ciągu zieleni miejskiej. W zadrzewieniu tego parku wyróżniają się dwie aleje lipowe oraz 72 gatunki i odmiany drzew oraz krzewów, a także „Aleja Dębów Pamięci” utworzona w 2006 r., którą stanowi 25 młodych dębów uroczyście posadzonych przez prezydentów miasta, którzy sprawowali władzę w Koszalinie od 1973 r.

Park Dendrologiczny – dawniej Park Miejski nad rzeką Dzierżęcinką powstał na początku lat 60. XX wieku, zajmuje pow. 7,74 ha. Na części jego terenu (od strony ul. Młyńskiej i Batalionów Chłopskich) znajdują się Bulwary Młyńskie oraz wiele ciekawych gatunków drzew, m.in. klon japoński, kalina sztywnolistna oraz wiele odmian świerków i drzew liściastych.                            

Rezerwat Jezioro Lubiatowskie leży częściowo w granicach miasta i obejmuje swym zasięgiem 300 ha wód i 70 ha bagien. Został utworzony już w 1956 roku. Jezioro, jak i przyległe obszary, charakteryzują się gatunkowym bogactwem fauny i flory. Gniazduje tam 35 gatunków ptaków, a 48 odwiedza jezioro podczas przelotów. Spotyka się tu m.in. łabędzia niemego, perkoza dwuoczkowego, czajkę czy bekasa krzyka.  Teren ten posiada dużą liczbę różnorodnych siedlisk i jest miejscem wegetacji ponad 374 gatunków roślin.

Rezerwat glebowy 'Bielica' o pow. 1,30 ha leży u podnóża północno-zachodniego zbocza Góry Chełmskiej. Ochroną objęta jest zbielicowana gleba, ukształtowana bez udziału wód gruntowych, z lekkich osadów żwirowo-piaszczystych i położona na glinie głębokiej. Rośnie na niej bór sosnowy. Gleba bielicowa jest dokumentem naturalnych gleb polodowcowych Pomorza i ścisłym rezerwatem.

* Informacje pochodzą  z ulotki "Zielony Koszalin", opracowanej przez Referat Turystyki i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Fot. Urząd Miejski w Koszalinie

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku