Menu główne

Deklaracje o źródłach ciepła

Deklaracja o źródłach ciepła – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do Prezydenta Miasta Koszalina deklaracji o:

  • źródłach ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
  • źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157 a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art. 27 h ust. 1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

Miejsce składania deklaracji:
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75 – 007 Koszalin

Kliknij tutaj, aby pobrać wzór deklaracji

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku