Menu główne

Zmiany w gospodarce odpadami

14.01.2020

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że w związku ze zmianą Uchwały nr XII/234/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz Uchwały nr XII/235/2019 Rady Miejskiej w Koszalnie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - od dnia 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Miasto Koszalin obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

Konieczność złożenia nowej deklaracji obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny, a zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 5 ust 1 pkt 3). Wypełnioną deklarację należy złożyć do dnia 10 lutego 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zmiania się również wzór deklaracji, który jest dostępny:

- na stronie www.koszalin.pl w zakładce Odpady komunalne

- na stronie www.bip.koszalin.pl w zakładce Wydział Środowiska

- w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku