Menu główne

XVIII sesja Rady Miejskiej

27.05.2020
XVIII sesja Rady Miejskiej

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                        

PORZĄDEK OBRAD

XVIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu 28 maja 2020 roku

 

Miejsce obrad:

Zdalny tryb obradowania

Rozpoczęcie sesji o godz.9:00

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
  4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 

  1. w sprawie  określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości:

             - opinia Komisji Kultury

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

       2. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej:

       - opinia Komisji Budżetu i Finansów

       - opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

         3.      w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na   2020 r.:

               - opinia Komisji Budżetu i Finansów

         4.      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina  na lata 2020-2036:

              - opinia Komisji Budżetu i Finansów

        5. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej:

             - opinia Komisji Budżetu i Finansów

        6. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji „Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku”:

      - opinia Komisji Spraw Społecznych

      - opinia Komisji Kultury

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Koszalinie:

       - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

       8. w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2020-2023:

       - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

       9. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2019 rok”:

      - opinia Komisji Spraw Społecznych

       10. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień "Senior+" w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie:

       - opinia Komisji Spraw Społecznych

       11. w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Złoty Wiek" w Koszalinie oraz połączenia  z Domem Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie:

       - opinia Komisji Spraw Społecznych

       12. w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie:

       - opinia Komisji Spraw Społecznych

       13. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia:  

      - opinia Komisji Spraw Społecznych

         14.  w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży oraz określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania Stypendium Prezydenta Miasta Koszalina:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

         15.  w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Koszalinie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

       16. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 8 im. Janusza Korczaka w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        17. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        18. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 12 w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        19. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 13 Mała Akademia w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

        - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        20. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 19 w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

       - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        21. w sprawie zwolnienia Dyrektora Przedszkola nr 22 w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

        22. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

      - opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

       23. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

      - opinia Komisji Wniosków, Skarg i Petycji

 

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku