Menu główne

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych

01.07.2020
Grafika przedstawiająca dwóch absolwentów szkół

XIX edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 (Segment IA - maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PPGR).

Nabór kandydatów na Stypendystów przeprowadzony zostanie wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021 (Segment IA). Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, uczniowie liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2020 r. i którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
2) są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
3) mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl.
4) pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością,
5) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Stypendium pomostowe przyznawane jest na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. Roczna kwota stypendium wynosi 5000 zł i przekazywana jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konto Stypendysty. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powołana przez Zarząd FEP. Kandydat
ubiegający się o stypendium, który spełni w/w warunki wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja on-line będzie aktywna od dnia 12 sierpnia 2020 r. do dnia 14 września 2020 r. do godziny 16:00. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami kandydat ubiegający się o stypendium przekazuje do Oddziału Terenowego KOWR, najbliższego względem miejsca zamieszkania tj. dla województwa zachodniopomorskiego będzie to KOWR OT w Koszalinie ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin tel. 94 34 73 133 oraz KOWR OT w Szczecinie ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin tel. 91 814 42 00 w terminie do dnia 24 września 2020 r.
<a href='https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo'>Tło plik wektorowy utworzone przez iconicbestiary - pl.freepik.com</a>

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku