Menu główne

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

10.02.2023
uczestnicy spotkania siedzą za półokrągłym stołem

6 celów strategicznych, 21 kierunków działań i aż 130 wiązek projektów w istotnych dla rozwoju regionu sferach społecznej, gospodarczej, środowiskowej i infrastrukturalnej to efekt rocznej pracy 23 samorządów Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 wraz z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

09 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie odbyło się podsumowanie prac i prezentacja ukończonego dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Gmina Miasto Koszalin jest Liderem partnerstwa 23 samorządów, tj. 3 powiatów: koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego oraz 19 gmin z terenu tych powiatów. 

W 2022 r. w drodze przetargu zostało wyłonione konsorcjum czterech firm, które w ciągu roku opracowało dokumenty niezbędne do ubiegania się o środki finansowej z Unii Europejskiej na realizację inwestycji mających wpływ na rozwój naszego regionu.

W toku prac wytypowano 6 celów strategicznych m.in. rozwój gospodarczy KKBOF spójny potencjałami lokalnymi, lepsza jakość życia, zwiększony stopień integracji przestrzennej, zachowanie zasobów naturalnych oraz dziedzictwa kulturowego.  

Do najważniejszych celów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej należy zaliczyć zapewnienie równego traktowania wszystkich użytkowników transportu, poprawa komfortu i bezpieczeństwa transportu, rozwijanie i promocja oferty alternatywnych dla samochodu sposobów podróżowania, zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne w trwały
i odczuwalny sposób.

Dokumenty zostały przygotowane przy aktywnym udziale mieszkańców, przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i  przedsiębiorców. W badaniach, ankietach, warsztatach diagnostyczno-strategicznych i spotkaniach konsultacyjnych w Koszalinie, Kołobrzegu
i Białogardzie uczestniczyło ok. 8 000 osób.

Opracowane dokumenty strategiczne stanowią podstawę do podejmowania działań na rzecz dalszego rozwoju 23 samorządów z powiatów koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego do 2030 r.

DOSTĘPNE DOKUMENTY:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla KKBOF na lata 2021-2030

Prezentacje Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF ze spotkania z dnia 09.02.2023 r.

Broszura informacyjna Strategii Rozwoju Ponadlokalnego i SUMP KKBOF na lata 2021-2030

Raport z ewaluacji ex-ante Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla KKBOF na lata 2021-2030

Raport z konsultacji społecznych SRP i SUMP

 

Koszt opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2021-2030 został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

logotyp flaga unii europejskiej, flaga rzeczpospolitej polskiej, flaga Pomorze Zachodnie,flaga EFRR

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Działania 6.1  Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020logotyp flaga unii europejskiej, flaga rzeczpospolitej polskiej, flaga funduszu spójności

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku