Menu główne

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 25 listopada 2021 roku

24.11.2021
Na zdjęciu znajdują się Radni Rady Miejskiej na sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie podczas sesji

PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie

w dniu 25 listopada 2021 roku

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum obrad Rady Miejskiej.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami

(Informacja zostanie przesłana w dniu 15 listopada 2021 r.)

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Koszalinie na lata 2021-2024

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

2) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2022

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

3) w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Koszalina za lata 2019-2020"

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

4) w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Koszalin z perspektywą do 2024 r."

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

6) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

7) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

8) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2022 rok

(- projekt uchwały został przekazany radnym w dniu 28 października 2021 r.;

- autopoprawka do projektu uchwały została przekazana radnym w dniu 02 listopada 2021 r.)

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

c) przedstawienie opinii komisji stałych:

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

- opinia Komisji Rewizyjnej w zakresie procedury uchwalania budżetu

d) debata nad projektem uchwały budżetowej

e) przedstawienie ewentualnej autopoprawki do projektu uchwały budżetowej przez Prezydenta Miasta wraz z głosowaniem autopoprawki

f) głosowanie nieuwzględnionych w autopoprawce Prezydenta Miasta poprawek pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu i Finansów oraz pozostałych propozycji poprawek zgłoszonych przez komisje i radnych

g) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok z uwzględnieniem autopoprawki Prezydenta Miasta oraz poprawek przyjętych przez Radę Miejską.

9) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

(-projekt uchwały został przekazany radnych w dniu 28 października 2021 r.

- autopoprawka do projektu uchwały została przekazana radnym w dniu 03 listopada 2021 r.)

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

10) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2021 „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2023"

- opinia Komisji Kultury

11) w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Koszalina #Koszalin2030"

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

12) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

13) w sprawie nadania nazwy ulicy abp. Józefa Teofila Teodorowicza

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

14) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 września 2021 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16) w sprawie przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie z kontroli procedury zlecenia przez Gminę Miasto Koszalin zadania – odławianie dzikich zwierząt z terenu miasta Koszalina i wydatkowanie środków na ten cel w latach 2018 – 2020

- opinia Komisji Rewizyjnej

17) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

18) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

19) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

20) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Kuriata

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku