Menu główne

PORZĄDEK OBRAD Sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2022 roku

21.01.2022
Na zdjęciu znajdują się Radni Rady Miejskiej na sali 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie podczas sesji

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski 6-7.

Rozpoczęcie sesji  - godz. 9:00.  

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie złotej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.
  3. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  6. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
  7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Koszalina i Starosty Koszalińskiego
    z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego za 2021 rok.

 

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Klubu „Senior+" w Koszalinie oraz połączenia
z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras" w Koszalinie

       - opinia Komisji Spraw Społecznych       

2)  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pogodna Jesień „Senior +"
w Koszalinie oraz połączenia z Domem Pomocy Społecznej „Zielony Taras"
w Koszalinie  

     - opinia Komisji Spraw Społecznych          

3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Koszalińskiej Rady Seniorów

    - opinia Komisji Spraw Społecznych

4) w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie miasta Koszalina instalacji termicznego przekształcania odpadów powstających z przetwarzania odpadów komunalnych

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie  

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego terenu położonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecińskiej oraz Bohaterów Warszawy

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jamno-Zachód" w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

8)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Monte Cassino - Fałata" w Koszalinie

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok 

 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022 – 2036

 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

11) w sprawie emisji obligacji komunalnych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

12) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych      o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Miastu Koszalin lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

13) w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Brizitskiy

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

14) w sprawie przyznania z komunalnego zasobu mieszkaniowego lokalu mieszkalnego dla rodziny Rudak

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

15) w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla „Jedliny" w Koszalinie  

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

16) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu  obywatelskiego

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

17) w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Koszalina o wyznaczenie miejsca na grzebowisko dla zwierząt w Koszalinie oraz podjęcia działań zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiających lokalizację grzebowiska dla zwierząt

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

18) w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Koszalinie do opracowania zmian w Statucie Miasta Koszalina  

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

19) w sprawie zatwierdzenia Przewodniczącej Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

20) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Koszalinie

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

21)  w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 22 listopada 2021 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

22)  w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 07 grudnia 2021r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

23) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 37 w Koszalinie

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

24) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 października 2021 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

    25) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Koszalina z dnia
15 listopada 2021 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji   

9.  Interpelacje i zapytania radnych.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.

12. Czas dla Rad Osiedli.

13. Zamknięcie sesji.

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                        Jan  Kuriata  

Zasady organizacji Trybuny Obywatelskiej w dniu 27 stycznia 2022 roku  oraz Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie organizacji sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2022 roku znajdują się w załącznikach.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku