Menu główne

PORZĄDEK OBRAD LXIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 25 maja 2023 roku

24.05.2023
) uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków - opinia Komisji Kultury - opinia Komisji Budżetu i Finansów 9) w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej - opinia Komisji Budżetu i Finansów 10) uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu

PORZĄDEK OBRAD

LXIII sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 25 maja 2023 roku

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Część uroczysta:

- wręczenie Złotej Odznaki Związku Nauczycielstwa Polskiego Panu Rafałowi Janusowi, - wręczenie medalu „Za zasługi dla Koszalin” Panu Zbigniewowi Mieszczakowi.

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.
  3. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych na okres 1.10.2023-30.09.2026 - opinia Komisji Spraw Społecznych

2) w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Koszalin za 2022 rok"

-  opinia Komisji Spraw Społecznych

3) w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Koszalina z realizacji "Programu współpracy Miasta Koszalina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku" - opinia Komisji Spraw Społecznych

-  opinia Komisji Kultury

-  opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2023 rok - opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2023-2042 - opinia Komisji Budżetu i Finansów

6) uchylająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych

-  opinia Komisji Budżetu i Finansów

7) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Koszalina na 2023 rok, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu - opinia Komisji Budżetu i Finansów

8) uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

- opinia Komisji Kultury

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

9) w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Obsługi EkonomicznoAdministracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

11) zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin oraz nadania statutu

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

12) w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Koszalinie do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2023 - 2026 - opinia Komisji Porzgdku Prawnego i Publicznego

13) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

- opinia Komisji Porzgdku Prawnego i Publicznego

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski i oświadczenia.

11. Czas dla Rad Osiedli.

12. Zamknięcie sesji.

wz. Przewodniczącego Rady Miejskiej Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Żaneta Kwapisz

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku