Menu główne

PORZĄDEK OBRAD LV sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 24 listopada 2022 roku

21.11.2022
Sesja rady miejskiej

Posiedzenie Rady Miejskiej w Koszalinie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynek Staromiejski 6-7. Rozpoczęcie sesji - godz. 9:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działań podjętych między sesjami.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie apelu dotyczącego finansowania koszalińskich szpitali

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

2) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

3) w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miasto Koszalin

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

4) w sprawie przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora" na rok 2023

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

5) w sprawie Programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta

Koszalina z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

6) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

- opinia Komisji Gospodarki Komunalnej

7) w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynikającego ze zmian administracyjnych Miasta Koszalina

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

8) w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w placówce sprawującej opiekę nad osobami nietrzeźwymi, przebywającymi na terenie miasta Koszalina

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Koszalina na 2022 rok

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

11) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2022-2036

- opinia Komisji Budżetu i Finansów

12) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

- opinia Komisji Spraw Społecznych

- opinia Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki

13) w sprawie zmiany nazwy ulicy

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

14) w sprawie zmiany nazw ulic

- opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

15) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

w Koszalinie z dnia 26 września 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

16) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 12 w Koszalinie

z dnia 06 października 2022 r.

- opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i oświadczenia.

10. Czas dla Rad Osiedli.

11. Zamknięcie sesji.

ZASADY ORGANIZACJI TRYBUNY OBYWATELSKIEJ W DNIU 24 LISTOPADA 2022 ROKU

Zgodnie z § 32 Statutu Miasta Koszalina w dniu 24 listopada 2022 roku tj. w dniu sesji Rady Miejskiej zaplanowanej w rocznym planie pracy, w godzinach od 16.00 do 17.00, w sali 300 Urzędu Miejskiego odbędzie się Trybuna Obywatelska.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej umożliwia się mieszkańcom Koszalina wystąpienia publiczne w sprawach dotyczących funkcjonowania Miasta oraz sprawach istotnych dla jego mieszkańców. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierającego co najmniej następujące informacje:

1) imię i nazwisko,

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,

3) numer telefonu,

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.

Na dzień, w którym odbywa się Trybuna Obywatelska Biuro Rady Miejskiej rejestruje nie więcej niż 10 mieszkańców. Indywidualny czas wystąpienia zapisanego mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut (nie dopuszcza się wystąpień grupowych).

W celu profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, przed wejściem na salę obrad zaleca się założenie maseczki ochronnej, zakrywającej nos i usta, po uprzedniej dezynfekcji rąk.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku