Menu główne

Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin a firmą Energia Pomorze

14.03.2023
Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin a firmą Energia Pomorze Sp. z o.o.

Podpisane zostało Porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie – panią Ewę Kroll, a firmą Energia Pomorze Sp. z o. o. reprezentowaną przez pana Piotra Miturzyńskiego – Prezesa Zarządu.

Przedmiotem porozumienia jest objęcie patronatem klas technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, współpraca obejmie doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów, organizację szkoleń zawodowych w zakresie teoretycznym i praktycznym, organizację praktyk zawodowych uczniów i staży branżowych dla nauczycieli.

Dzięki współpracy wynikającej z Porozumienia możliwe będzie realizowanie wielu przedsięwzięć skierowanych do uczniów oraz kadry pedagogicznej ZS 7 np. takich jak:

  • organizacja branżowych zajęć dydaktycznych, praktyk i szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół nr 7 w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli poprzez udział w branżowych, szkoleniach, konferencjach, sympozjach naukowych organizowanych przez firmę Energia Pomorze Sp. z o.o.;
  • wsparcie Szkoły w wyposażeniu pracowni szkolnej związanej z nauczanym zawodem technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
  • promowanie wyróżniających się uczniów uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej poprzez ufundowanie przez Firmę stypendiów naukowych;
  • umożliwienie przez Firmę podejmowania zatrudnienia uczniów ZS7 w okresie wakacyjnym na prowadzonych przez firmę inwestycjach krajowych i zagranicznych oraz zatrudnianie, w miarę potrzeb personalnych, absolwentów szkoły wykształconych w zawodzie zgodnym z profilem dzielności firmy.

Nowe szkolnictwo branżowe (branżowe szkoły I stopnia, branżowe szkoły II stopnia, technika i szkoły policealne) bazuje przede wszystkim na współpracy z pracodawcami. Inicjowanie i wspieranie takiej współpracy jest dla Miasta istotną kwestią, bowiem na współczesnym rynku pracy jedynie ścisły kontakt przedsiębiorcy ze szkołą zapewnia przygotowanie profesjonalnych, otwartych na postęp technologiczny kadr.

Współpraca szkół z pracodawcami przynosi korzyści wszystkim stronom. Najwięcej zyskuje jednak uczeń, który nabywa umiejętności praktyczne w rzeczywistym środowisku pracy, a także ma możliwość na bieżąco poznawania nowych rozwiązań i technologii stosowanych w danej branży. Nawiązanie współpracy szkół z firmami ułatwia absolwentom zdobycie atrakcyjnej pracy po ukończeniu szkoły, a pracodawcy stwarza możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego, dobrze przygotowanego do pracy w swoim zawodzie. Współpraca z pracodawcami to także korzyść dla szkoły, która w ramach podjętej współpracy może np. uczestniczyć w szkoleniach zawodowych dla nauczycieli organizowanych przez pracodawców czy doposażyć pracownie szkolne w nowoczesne urządzenia i sprzęty.

Dotychczas podpisanych zastało już 50 Porozumień o współpracy pomiędzy koszalińskimi szkołami a przedsiębiorcami, instytucjami czy organizacjami działającymi na lokalnym rynku.

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku