Menu główne

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

13.11.2018
Ogłoszenie Prezydenta Miasta

OGŁOSZENIE  

PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA

Działając na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026 ze zmianami

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 – 2026 odstąpił, po uzyskaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń ww. Programu.

W odpowiedzi na pismo Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. Programu:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, pismem znak WOPN-OS.410.207.2018.AM z dnia 26 października 2018 r., stwierdził możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 -2026 ze zmianami;

- Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 9 listopada 2018 r. nie odpowiedział na powyższe wystąpienie Prezydenta Miasta. Zgodnie z art.18 ust. 3. ustawy o rewitalizacji: „Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu gminnego programu rewitalizacji.”

Mając na uwadze stanowiska ww. organów ds. ochrony środowiska, po analizie uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności mając na względzie charakter planowanych działań, rodzaj i skalę ich oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, iż dokument spełnia warunek art. 48 ust. 2 ww. Ustawy –realizacja jego postanowień nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i dotyczy obszaru w granicach jednej gminy – odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Koszalina na lata 2017 -2026 ze zmianami.

Informację o powyższym zamieszczono w prasie lokalnej, na stronie internetowej Miasta Koszalina (www.koszalin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.koszalin.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

Prezydent Miasta

 

Piotr Jedliński

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku