Menu główne

Nowy PSZOK w Koszalinie

19.09.2022
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W dniu 1 września 2022 r. nastąpiło otwarcie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Na Skwierzynkę 2. Operatorem punktu będzie firma PGK Sp. z o. o., która wygrała przetarg na jego prowadzenie. Budowa punktu została zrealizowana w ramach projektu pn. „Budowa         i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Koszalin” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         
z siedzibą w Warszawie, w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Całkowita wartość budowy PSZOK-u wyniosła 1 503 097,29 złotych. Podczas otwarcia mieszkańcy otrzymali materiały edukacyjne zakupione w ramach powyższego projektu.

Godziny otwarcia nowego punktu:

 • poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 16.00,
 • sobota w godz. 8.00 - 13.00,
 • w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę w godz. 8.00 – 12.00.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Koszalina, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone w swoich gospodarstwach domowych, tj.:

 • odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji,
 • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna,
 •  odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe,
 • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,
 • zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,
 • środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
 • przeterminowane leki i opakowania po nich,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • baterie i akumulatory,
 • odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
 • zużyte kartridże i tonery,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym świetlówki, termometry, przełączniki,
 • zużyte opony z samochodów osobowych.

Przyjęcie tych odpadów odbywa się za okazaniem pracownikowi PSZOK-u:

 • w przypadku zabudowy jednorodzinnej – potwierdzenia wniesienia opłaty na rzecz Miasta Koszalin za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc kalendarzowy,
 • w przypadku zabudowy wielorodzinnej  - ważnego zaświadczenia wydanego przez zarządcę nieruchomości o zamieszkaniu na danej nieruchomości lub innego dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na danej nieruchomości. Zaświadczenie to jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wystawienia przez zarządcę.

Odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone przez mieszkańców Koszalina na terenie nieruchomości zamieszkałych są przyjmowane bezpłatnie na PSZOK przy ul. Na Skwierzynkę 2 w ilości do 100 kg rocznie na gospodarstwo domowe.

Masę odpadów budowlanych i rozbiórkowych powyżej 100 kg będzie można odpłatnie dostarczyć do punktu przy ul. Władysława IV 149.

logotyp Fundusze Europejskie  logotyp logotyp

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku