Menu główne

Nowy projekt z sektora ekonomii społecznej

14.05.2013
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego realizuje projekt: Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego (OWES Koszalin). Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oferta projektu skierowana jest  do następujących grup z Regionu Koszalińskiego (Miasto Koszalin, powiat koszaliński, powiat białogardzki, powiat sławieński, powiat kołobrzeski):

- osób  fizycznych w zakresie doradztwa i szkoleń  umożliwiających uzyskanie umiejętności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej. W szczególności dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;

- podmiotów  ekonomii społecznej posiadających jednostkę organizacyjną w Regionie Koszalińskim: spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, osób prawnych zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych w zakresie: informacji, szkoleń,  doradztwa, usług: księgowych, marketingowych, prawnych, doradztwa biznesowego, animacji.

- instytucji otoczenia ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego i M. Koszalin poprzez inicjowanie partnerstw lokalnych oraz kompleksowe wsparcie informacyjno-szkoleniowo-doradczo usługowe. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.owes.koszalin.pl oraz w biurze projektu:

ul Przemysłowa 8, Koszalin, tel. 94 341 10 98.

         

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku