Menu główne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE MIASTA KOSZALINA

17.01.2022
Na zdjęciu młotek sędziego

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Na terenie Miasta Koszalina funkcjonują 4 punkty, w których można uzyska nieodpłatną pomoc prawną, świadczoną przez pięciu adwokatów i pięciu radców prawnych.

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawiona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Jak się umówić na poradę:

- telefonicznie pod numerem telefonu: 94 348-86-11, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie tj. w poniedziałki od. 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.15 do. 15.15

- zarejestrować wizytę pod adresem np.ms.gov.pl/zapisy. 

(Po kliknięciu w link opuszczą Państwo stronę www.koszalin.pl i przejdą na stronę rejestracji wizyt)

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1, ul. Zwycięstwa 42, p. 306, Koszalin

poniedziałek 10.00 – 14.00 r. pr. Agnieszka Arcisz-Czakańska

wtorek 10.00 – 14.00 r. pr. Tomasz Wroński

środa 10.00 – 14.00 r. pr. Weronika Rutkowska-Gładysiak

czwartek 10.00 – 14.00 r. pr. Karolina Karabasz-Kaszubska MEDIATOR

piątek 10.00 – 14.00 r. pr. Aneta Stypuła

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2, ul. Łużycka 30, Koszalin

poniedziałek 08.45 – 12.45 adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka MEDIATOR

wtorek 08.45 – 12.45 adw. Maria Nowosadko MEDIATOR

środa 08.45 – 12.45 adw. Adam Rosiński MEDIATOR

czwartek 08.45 – 12.45 adw. Urszula Kocińska–Kopiec

piątek 08.45 – 12.45 adw. Marta Burdzińska

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3, ul. Andersa 26, Koszalin

poniedziałek 08.00 – 12.00 r. pr. Weronika Rutkowska-Gładysiak

wtorek 08.00 – 12.00 r. pr. Karolina Karabasz-Kaszubska MEDIATOR

środa 08.00 – 12.00 r. pr. Aneta Stypuła

czwartek 08.00 – 12.00 r. pr. Tomasz Wroński

piątek 08.00 – 12.00 r. pr. Agnieszka Arcisz-Czakańska

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 4, ul. Andersa 26, Koszalin

poniedziałek 13.00 – 17.00 adw. Agnieszka Zimny-Pałubicka MEDIATOR

wtorek 13.00 – 17.00 adw. Maria Nowosadko MEDIATOR

środa 13.00 – 17.00 adw. Adam Rosiński MEDIATOR

czwartek 13.00 – 17.00 adw. Urszula Kocińska-Kopiec

piątek 13.00 – 17.00 adw. Marta Burdzińska

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców miasta Koszalin, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) sporządza i aktualizuje starosta. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczoną listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa Miasta Koszalin obowiązującą w 2022 r. W przypadku, gdy na przedmiotowej liście brakuje jednostki działającej w w/w obszarze należy dokonać zgłoszenia o wpis na listę.

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwę jednostki;

· zakres poradnictwa;

· adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefonów;

· dostępność, w tym dokładne dni i godziny działalności;

· kryteria dostępu do usługi.

Informacje przekazać należy na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.


DYŻURY SPECJALISTYCZNE - KOMUNIKAT

W dniu 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub

odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny. W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, Marcin.Noskowski@ms.gov.pl). Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54. (Po kliknieciu w link opuszczą Państwo stronę koszalin.pl)


Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku