Menu główne

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

30.06.2022
<a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/reka'>Ręka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>
  WOJEWÓDZTWO | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO

   

  Dolnośląskie

  • Dom studencki, Wrocław ul. Wittiga 4
  • Wrocław ul. Skarżyńskiego 36

  Kujawsko-Pomorskie     

  • Hotel Kopernik, Toruń, ul. Wola Zamkowa 16
  • Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 20

  Lubelskie            

  • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
  • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów
  • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło
  • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
  • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • Hala OSiR, ul. Jana Zamojskiego 62a, 22-400 Zamość Zosin-Uściług
  • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Kryłowska 18, 22-530 Mircz
  • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie, ul. Grabowiecka 18J, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

  Lubuskie             

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

  Łódzkie

  • Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Traugutta 18

  Małopolska

  • Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych – ul. Pawia, 31-154 Kraków
  • Tarnów, Dworzec PKP
  • Olkusz Dworzec PKS

  Mazowieckie

  • Ptak Warsaw Expo, Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

  Opolskie

  • Dom Studenta „Sokrates”, ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

  Podkarpackie

  • Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa
  • Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka
  • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
  • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
  • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny
  • Przemyśl dworzec kolejowy, Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl

  Podlaskie

  • Dworzec PKP ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok

  Pomorskie

  • Dom Harcerza, Gdańsk, ul. Za murami 2/10

  Świętokrzyskie

  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

  Śląskie

  • Punkt informacyjny Dworzec PKP Katowice, plac Wilhelma Szewczyka 2
  • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2

  Warmińsko-Mazurskie

  • Olsztyn, ul. Niepodległości 53/55 

  Wielkopolska

  • Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

  Zachodniopomorskie

  • Al. Piastów 40A, Szczecin
  INFOLINIA

  +48 47 721 75 75

  WIĘCEJ INFORMACJI

  www.ua.gov.pl

  Інформація для біженців з України

  ВОЄВОДСТВО | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

   

  Нижньосілезьке

  • Студентський гуртожиток, Вроцлав, вул. Віттіга, 4
  • Вроцлав, вул.. Скаржиньского, 36

  Куявсько-Поморське

  • Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова, 16
  • Бидґощ, вул. Зіґмунда Авґуста, 20

  Люблінське            

  • Палац Суходольських, Ґмінний центр культури і туризму, вул. Паркова, 5, 22-175 Дорогуськ  – житловий масив
  • Прикордонний центр культури і відпочинку, вул. Спулдзельча, 8 22-540 Долгобичів
  • Обєднання шкіл у Городлі, вул. Пілсудського, 58 22-523 Городло
  • Початкова школа у Любичі Королівській (ззаду спортивного залу), вул. Яна Собєського,5 5, 22-680 Любича Королівська
  • Міський центр спорту і відпочинку у Холмі –вул. Ґранічна, 2A, 22-100 Холм
  • Грубешовський центр спорту і відпочинку – вул. Цєсєльчука, 2, 22-500 Грубешів
  • Центр спорту і відпочинку – алея Спортова, 8, 22-600 Томашів Люблінський
  • Зала Центру спорту і відпочинку, вул. Яна Замойського, 62a, 22-400 Замосць Зосін-Устилуг
  • Будинок Ґмінного культурного центру, вул. Криловська, 18, 22-530 Мірч
  • Об’єднання шкіл № 4 у Грубєшові, вул. Ґрабовецька 18J, 22-500 Грубешів Зосин-Устілуг

  Любуське             

  • Любуське Воєводське управління у Ґожуві Великопольському, вул. Ягеллончика, 8, 66-400 Ґожув Великопольський

  Лодзьке

  • Лодзький будинок культури, Лодзь, вул. Трауґутта, 18

  Малопольське

  • Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четвертий перон, з боку кас, вул. Павя, 31-154 Краків
  • Тарнув, Залізничний вокзал
  • Олькуш, Автовокзал

  Мазовецьке

  • Ptak Warsaw Expo, алея Катовіцька, 62, 05-830 Надажин

  Опольське

  • Студентський гуртожиток «Сократ», вул. Малопольська, 22 22, 45-301 Ополе

  Підкарпатське

  • Клуб, Корчова 155, 37-552 Корчова
  • Спортивний зал – Медика285, 37-732 Медика
  • Початкова школа у м. Кровіца Сама, 183, 37-625 Кровіца Сама
  • Колишня початкова школа у Лодині,  Лодиня 41, 38-700 Устшикі Дольне
  • Центр торгівлі і складування Корчова Долина – Київський хол – Млини, 90, 37-552 Млини
  • Перемишль, Залізничний вокзал, пл. Легіонів, 1, 37-700 Перемишль

  ПІДЛЯСЬКЕ

  • Залізничний вокзал, вул. Колейова, 9, 15-701 Білосток

  Поморське

  • Дім харцера, Гданськ, вул. За мурами 2/10

  Свєнтокшиське

  • Свєнтокшиське Воєводське управління у Кєльце, алея IX Сторіч Кєльце, 3

  СІЛЕЗЬКЕ

  • Інформаційний пункт на залізничному вокзалі у Катовіце, пл. Вільгельма Шевчика, 2
  • Міський культурний центр у Катовіце, пл. Сілезьського Сейму, 2

  Вармінсько-Мазурське

  • Ольштин, вул. Незалежності, 53/55

  Великопольське

  • Міжнародний познанський ярмарок, вул. Глоговська, 14, Познань

  Західнопоморське

  • Алея П’ястів, 40A, Шчецін
  ГАРЯЧА ЛІНІЯ

  +48 47 721 75 75

  БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

  www.ua.gov.pl

  Информация для беженцев из Украины

  ВОЕВОДСТВО| АДЕРЕС РЕЦЕПЦИОННОГО ЦЕНТРА

   

  Нижнесилезское

  • Студенческое общежитие, Вроцлав, ул. Виттига, 4
  • Вроцлав, ул. Скаржиньского, 36

  Куявско-Поморское

  • Гостиница «Коперник», Торунь, ул. Воля Замкова, 16
  • Быдгощ, ул. Зигмунда Августа, 20

  Люблинское           

  • Дворец Суходольских, Гминный центр культуры и туризма, ул. Парковая, 5, 22-175 Дорохуск – жилмассив
  • Приграничный Центр культуры и отдыха, ул. Спулдзельча, 8, 22-540 Долгобычев
  • Объединение школ в Городло, ул. Пилсудского, 58, 22-523 Городло
  • Начальная школа в Любыче Королевской (с задней стороны спортивного зала), ул. Яна III Собеского, 5, 22-680 Любыча Королевская
  • Городской центр спорта и отдыха в Холме – ул. Граничная, 2A, 22-100 Холм
  • Грубешовский центр спорта и отдыха  – ул. Цесельчука, 2, 22-500 Грубешов
  • Центр спорта и отдыха – алея Спортова, 8, 22-600 Томашов Люблинский
  • Зал Центра спорта и отдыха, ул. Яна Замойского, 62a, 22-400 Замосць Зосин-Устилуг
  • Здание Гминного культурного центра, ул. Крыловска, 18, 22-530 Мирч
  • Объединение школ № 4 в Грубешове, ул. Грабовецка, 18J, 22-500 Грубешов, Зосин-Устилуг

  Любушское             

  • Любушское воеводское управление в Гожуве Великопольском, ул. Ягеллончика, 8, 66-400 Гожов Великопольский

  Лодзьское

  • Лодзьский дом культуры, Лодзь, ул. Траугутта, 18

  Малопольское

  • Краков, Главный железнодорожный вокзал, у входа на четвертый перрон со стороны билетных касс –ул. Павя, 31-154 Краков
  • Тарнов, Железнодорожный вокзал
  • Олькуш, Автовокзал

  Мазовецкое

  • Ptak Warsaw Expo, Катовицкая аллея, 62, 05-830 Надажин

  Опольское

  • Студенческое общежитие «Сократ», ул. Малопольская, 22 45-301 Ополе

  Подкарпатское

  • Клуб, Корчова, 155, 37-552 Корчова
  • Спортивный зал – Медыка, 285, 37-732 Медыка
  • Начальная школа в местности Кровица Сама, 183, 37-625 Кровица Сама
  • Бывшая начальная школа в Лодыне,  Лодына 41, 38-700 Устшики Дольнэ
  • Центр торговли и складирования, Корчова долина – Киевский холл – Млыны, 90, 37-552 Млыны
  • Перемышль, железнодорожный вокзал, пл. Легионов, 1, 37-700 Перемышль

  ПОДЛЯСКОЕ

  • Железнодорожный вокзал, ул. Колеёва, 9, 15-701 Белосток

  Поморское

  • Дом харцера, Гданьск, ул. За мурами/За стенами, 2/10

  Свентокшиское

  • Свентокшиское воеводское управление в Кельце, алея IX Столетий Кельце, 3

  СИЛЕЗСКОЕ

  • Информационный пункт на железнодорожном вокзале в Катовице, пл. Вильгельма Шевчика, 2
  • Городской культурный центр в Катовице, пл. Силезского Сейма, 2

  Варминьско-Мазурское

  • Ольштын, ул. Независимости 53/55

  Великопольское

  • Международная познаньская ярмарка, ул. Глоговска, 14, Познань

  Западно-поморское

  • Ал. Пястов, 40A, Шецин
  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

  +48 47 721 75 75

  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  www.ua.gov.pl

  Information for refugees from Ukraine

                                                                       

   VOIVODSHIP | ADDRESS OF THE RECEPTION POINT

    

   Dolnośląskie

   • Student House, Wrocław, 4 Wittiga Street
   • Wrocław, 36 Skarżyńskiego Street 

   Kujawsko-Pomorskie     

   • Hotel Kopernik, Toruń, 16 Wola Zamkowa Street
   • Bydgoszcz, 20 Zygmunta Augusta Street

   Lubelskie            

   • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki (The Suchodolski Palace - Municipal Centre of Culture and Tourism), 5 Parkowa Street, 22-175 Dorohusk – an estate
   • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji (Border Centre of Culture and Recreation), 8 Spółdzielcza Street, 22-540 Dołhobyczów
   • Zespół Szkół w Horodle (Complex of Schools in Horodło), 58 Piłsudskiego Street, 22-523 Horodło
   • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) (Primary School in Lubycza Królewska (sports hall facilities)), 5 Jana III Sobieskiego Street, 22-680 Lubycza Królewska
   • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie  (Municipal Sports and Recreation Centre in Chełm ) – 2A Graniczna Street, 22-100 Chełm
   • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hrubieszów Sports and Recreation Centre) – 2 Ciesielczuka Street, 22-500 Hrubieszów
   • Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sports and Recreation Centre) – 8 Aleja Sportowa, 22-600 Tomaszów Lubelski
   • Hala OSiR (The Sports and Recreation Centre Hall) – 62a Jana Zamojskiego Street, 22-400 Zamość Zosin-Uściług
   • Budynek Gminnego Ośrodka Kultury (Municipal Cultural Centre building) - 18 Kryłowska Street, 22-530 Mircz
   • Zespół Szkół Nr 4 w Hrubieszowie (School Complex No. 4 in Hrubieszów), 18J Grabowiecka Street, 22-500 Hrubieszów Zosin-Uściług

   Lubuskie             

   • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie Voivodship Office in Gorzów Wielkopolski), 8 Jagiellończyka Street, 66-400 Gorzów Wielkopolski

   Łódzkie

   • Łódzki Dom Kultury (Łódzki Cultural Centre), Łódź, 18 Traugutta Street

   Małopolska

   • Kraków, Dworzec Główny (Main Railway Station), at the entrance to the fourth platform from the ticket offices) – Pawia Street, 31-154 Kraków
   • Tarnów, PKP Railway Station 
   • Olkusz, PKS Bus Station

   Mazowieckie

   • Ptak Warsaw Expo, 62 Katowicka Avenue, 05-830 Nadarzyn

   Opolskie

   • Dom Studenta „Sokrates” (Student House “Sokrates”), 22 Małopolska Street, 45-301 Opole

   Podkarpackie

   • Świetlica (Recreation Room), 155 Korczowa Street, 37-552 Korczowa
   • Hala sportowa (Sports hall)– Medyka 285, 37-732 Medyka
   • Szkoła Podstawowa (Primary School) in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
   • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie (Former Primary School in Łodyna), Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
   • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina (Trade and Storage Centre the Korczowa Valley) – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

   Przemyśl 

   • Dworzec kolejowy (railway station), 1 Plac Legionów, 37-700 Przemyśl

   Podlaskie

   • PKP Railway Station, 9 Kolejowa Street, 15-701 Białystok

   Pomorskie

   • Dom Harcerza (Scout House), Gdańsk, 2/10 Za murami Street

   Świętokrzyskie

   • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Świętokrzyskie Voivodship Office in Kielce), 3 Al. IX Wieków Kielc

   Śląskie

   • PKP Railway Station Information Point, Katowice, 2 Wilhelma Szewczyka Square
   • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach (Municipal Cultural Centre in Katowice) - 2 Sejmu Śląskiego Square

   Warmińsko-Mazurskie

   • Olsztyn, 53/55 Niepodległości Street

   Wielkopolska

   • Międzynarodowe Targi Poznańskie (Poznań International Fair), 14 Głogowska Street, Poznań

   Zachodniopomorskie

   • 40A Al. Piastów, Szczecin
   HOTLINE

   +48 47 721 75 75

   MORE INFORMATION

   www.ua.gov.pl

   fot. <a href='https://pl.freepik.com/zdjecia/reka'>Ręka zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

   Załącznik: 
   Alert

   Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

   Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

   Miejski Rzecznik Konsumentów

   MIEJSKI

   RZECZNIK

   KONSUMENTÓW

   PRZEJDŹ

   Koszalin na Facebooku