Menu główne

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE

13.10.2020
Na zdjęciu sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEJ

XXI SESJI  RADY  MIEJSKIEJ  W  KOSZALINIE

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378), art. 15 zzx ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy   o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493, 1639) oraz  § 14 ust. 1 pkt. 4  Statutu Miasta Koszalina, na wniosek Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego z dnia 12 października 2020 r. zwołuję nadzwyczajną XXI sesję Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 13 października 2020 r. o godz. 15.00. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

PORZĄDEK  OBRAD

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/370/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Koszalinie

 

       - opinia Komisji Porządku Prawnego i Publicznego

      3. Zamknięcie sesji.

 

Ponadto informuję, że  w dniu 13 października 2020 roku o godz. 14.50 odbędzie się, w trybie zdalnym, posiedzenie Komisji Porządku Prawnego i Publicznego w celu zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/370/2020 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli w Koszalinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  Jan  Kuriata

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku