Menu główne

Nabór do żłobka

22.03.2023
Nabór do żłobka

Rekrutacja elektroniczna dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie

na rok 2023/2024

 

 1. Prowadzenie żłobków jest zadaniem własnym gminy, dlatego też usługi żłobkowe adresowane są do  mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy miasta Koszalin.

 

 1. Podstawą rekrutacji elektronicznej dzieci do oddziałów Żłobka Miejskiego w Koszalinie jest Uchwała Nr XLIII/711/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 marca 2022 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Statutu  Żłobka Miejskiego w Koszalinie.

 

 1. Rekrutacja dzieci do wszystkich oddziałów Żłobka Miejskiego prowadzona jest w oparciu o system elektroniczny. Zainteresowani rodzice winni wypełnić „Kartę zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego pod adresem:

 

                                      nabory.eduportal.koszalin.pl  (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”

 oraz:                          https://zlobki.vulcan.net.pl/zbkoszalin/

 

Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostaje wygenerowana karta, którą  należy wydrukować  i po podpisaniu przez rodziców złożyć w wybranym przez rodzica oddziale.

 

 1. Rodzice, którzy nie posiadają dostępu do internetu mogą wypełnić ręcznie papierową „Kartę zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka (dostępna w każdym oddziale) i złożyć w wybranym oddziale.

 

 1. Na stronie internetowej Żłobka Miejskiego tj. www.zlobekmiejski.pl dostępne są dane teleadresowe oddziałów, liczba miejsc w oddziale, oferta opiekuńczo - wychowawcza oddziału.

 

 1. Przy wykorzystaniu internetowego serwisu rekrutacji prowadzony jest nabór do wszystkich 7 oddziałów wchodzących w skład Żłobka Miejskiego.

 

 1. Rekrutacji elektronicznej do Żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia  życia do ukończenia 3 lat zamieszkałe na terenie gminy miasta Koszalin.

 

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
 • rodziców będących w trudnej sytuacji socjalno- bytowej, w tym rodzica  samotnie wychowującego dziecko,
 • jednego lub obojga rodziców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności,
 • z rodzin zastępczych,
 • niepełnosprawne,
 • z rodzin wielodzietnych (co najmniej 3 dzieci),
 • rodziców pracujących /uczących się,
 • zamieszkujących na terenie gminy miasta Koszalin,
 • posiadające obowiązkowe szczepienia ochronne.

 

 1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wskazanego w„ Karcie zgłoszenia” oddziału żłobkowego oraz wskazać kolejny oddział na okoliczność braku miejsca w porządanym przez rodzica oddziale. Kolejność wskazywania oddziału w „Karcie zgłoszenia” będzie decydowała o przydzieleniu dziecka do danego oddziału.

 

 1. W przypadku braku miejsca we wskazanym przez rodzica oddziale system przydzieli miejsce w innym oddziale.

 

 1.   Przy rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego prowadzonego przez gminę miasto Koszalin obowiązują następujące kryteria i punkty rekrutacyjne:

 

 

1)      kryteria obowiązkowe:

Lp.

Kryteria

Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające daną sytuację

 

 

1.

Zamieszkanie dziecka na terenie miasta Koszalin

20

Kryterium weryfikowane na podstawie Koszalińskiej Karty Mieszkańca.

EJ

Dziecko rodzica/rodziców pracujących w wymiarze pełnego etatu1) lub uczących się w systemie dziennym:

a) dwoje rodziców pracuje/uczy się

b) samotny rodzic uczy się/pracuje

20

Kryterium weryfikowane na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar czasu pracy,

-zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dokument potwierdzający aktywność zawodową.

3.

Obowiązkowe szczepienia ochronne

20

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia o posiadaniu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych, których potwierdzeniem jest informacja z kalendarza  wykonanych szczepień (kserokopia lub  dokument do wglądu) lub zaświadczenie od lekarza o długotrwałym odroczeniu obowiązkowego szczepienia ochronnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753).

1)      Niepełny wymiar czasu pracy obniża punktację o 5 pkt.

 

 

 

2)      kryteria dodatkowe:

 

Lp.

Kryteria

Wartość

punktowa

 

Dokumenty potwierdzające daną sytuację

 

1.

Trudna sytuacja socjalno- bytowa rodzica/rodziców,

w tym osoba samotnie wychowująca dziecko

30

Kryterium weryfikowane na podstawie decyzji z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie o korzystaniu z pomocy lub inny dokument potwierdzający trudną sytuację socjalno-bytową.

Status samotnego rodzica weryfikowany na podstawie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów:

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;

- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

- akt zgonu.

2.

Dziecko niepełnosprawne

30

 Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności  oraz informacji od lekarza prowadzącego , że dziecko niepełnosprawne może uczęszczać do żłobka.

3.

Trudna sytuacja zdrowotna rodzica/rodziców, wobec

którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień

niepełnosprawności

10

Kryterium weryfikowane na podstawie orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej.

 

4.

Rodzinna piecza zastępcza

10

Kryterium weryfikowane na podstawie zaświadczenia z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

5.

Dzieci z rodzin wielodzietnych- troje i więcej dzieci

po 5 pkt. za

każde

dziecko

 

 Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia o wielodzietności rodziny dziecka w postaci zaznaczenia w Karcie zgłoszenia spełnienia tego kryterium oraz przedłożenie do wglądu danych rodzeństwa (wiek i liczba rodzeństwa).

 1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie dziecka do Żłobka jest spełnienie wszystkich kryteriów obowiązkowych. Niespełnienie kryterium obowiązkowego skutkuje odmową przyjęcia dziecka do Żłobka.

 

 1.  Dane potwierdzające spełnienie określonych kryteriów dodatkowych podawane są dobrowolnie przez rodziców w „Karcie zgłoszenia”. Brak informacji w „Karcie zgłoszenia” o spełnieniu kryteriów dodatkowych oznacza, że punkty rekrutacyjne za te kryteria nie zostają naliczone.

 

 1. Spełnienie określonych kryteriów rodzice zobowiązani są potwierdzić w następujący sposób:
 • Status samotnego rodzica weryfikowany na podstawie oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z jednym z wymienionych dokumentów:

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający separację;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przyznaniu alimentów;

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich;

- zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności;

- akt zgonu

 • Dla „dziecka rodzica, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności  potwierdzeniem jest:  orzeczenie o niepełnosprawności znacznej lub umiarkowanej.

 

 • Dla dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej potwierdzeniem jest: zaświadczenia z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.
 • Dla rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym potwierdzeniem jest:

 - zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres  zakładu pracy i wymiar etatu lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym.

 • Dla rodziców będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej potwierdzeniem jest: decyzja z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie o korzystaniu z pomocy socjalnej lub inny dokument potwierdzający trudną sytuację socjalno- bytową.
 • Dla rodzin wielodzietnych potwierdzeniem są: oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka, przedłożenie do wglądu danych rodzeństwa (wiek i liczba rodzeństwa).
 • Dla rodziców zamieszkujących na terenie miasta Koszalin potwierdzeniem jest: przedłożenie do wglądu Koszalińskiej Karty Mieszkańca.
 • „Kryterium szczepień ochronnych” weryfikowane jest na podstawie oświadczenia o posiadaniu przez dziecko obowiązkowych szczepień ochronnych, których potwierdzeniem jest informacja z kalendarza  wykonanych szczepień (kserokopia lub dokument do wglądu) lub zaświadczenie od lekarza o długotrwałym odroczeniu obowiązkowego szczepienia ochronnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 753),
 •  Status “dziecka niepełnosprawnego” weryfikowany jest na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności  oraz informacji od lekarza prowadzącego, że dziecko niepełnosprawne może uczęszczać do żłobka.

 

 1. Rodzic zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, które podał w „Karcie zgłoszenia”.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że podane informacje w „Karcie zgłoszenia” są nieprawdziwe, dziecko zostaje skreślone z listy i nie bierze udziału w rekrutacji.

 

 1. Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji do Żłobka podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Przyjęcie dziecka do Żłobka odbywa się według liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych. Nie decyduje kolejność zgłoszeń/ rejestracji do Żłobka.

 

 1. Miejsca w Żłobku przydzielane są dzieciom o największej liczbie uzyskanych punktów rekrutacyjnych. W przypadku jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych o przyjęciu decyduje wybór losowy systemu elektronicznego.

 

 1. Do Żłobka przyjmowane będą dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w zależności od możliwości zapewnienia przez Żłobek szczególnej opieki, jakiej wymaga ono ze względu na stan zdrowia. Do Żłobka nie rekrutowane będą dzieci wymagające specjalistycznej ( fachowej) opieki w swojej niepełnosprawności.

 

Terminy rekrutacji do Żłobka:

Lp.

Okres rekrutacji

Czego dotyczy

 

1.

do 31 marca 2023 roku

 Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji na „Formularzu kontynuacji” dostarczając go do dotychczasowego oddziału wraz z udokumentowaniem kryteriów obowiązkowych (aktywność zawodowa, Koszalińska Karta Mieszkańca, szczepienia ochronne.)

2.

od 03- 17 kwietnia 2023 roku

 

 

 

 

do 17 kwietnia 2023 roku

Składanie przez rodziców „Kart zgłoszenia” dla dzieci  po raz pierwszy do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego naboru pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”.)

Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzice składają wymaganą dokumentację.

3.

17 kwietnia 2023 roku

godzina 1500

Zakończenie etapu wprowadzania zgłoszeń przez rodziców i przedkładania przez rodziców potrzebnej dokumentacji

4.

od 18-28 kwietnia 2023 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia” i wymaganej dokumentacji przez pracownika Żłobka.

5.

19 maja 2023 roku

godz 1400

Publikacja wyników naboru na nowy rok żłobkowy we wszystkich oddziałach.

6.

od 19 -31 maja 2023 roku

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

7.

od 1 czerwca 2023 r

Otwarcie etapu uzupełniającego rekrutacji i dalsza możliwość kontynuacji rekrutacji.

Jeśli któryś z podanych terminów rekrutacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin ten ulega przeniesieniu na pierwszy dzień roboczy. Z uwagi na układ dni ustawowo wolnych od pracy w roku 2023 terminy rekrutacji są inne niż zawiera dokument uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie.

 

Szczegółowy opis przebiegu rekrutacji

I  ETAP – Zgłaszanie dzieci kontynuujących uczęszczanie w kolejnym roku.

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu  do Żłobka mają dzieci, które kontynuowały uczęszczanie do oddziałów w roku poprzednim, i których rodzice udokumentują spełnienie kryteriów obowiązkowych.

 

 1. Podstawą kontynuacji do oddziału, w którym dziecko jest już zapisane jest wypełnienie i złożenie w danym oddziale wersji papierowej „Formularza kontynuacji” dostępnego na stronie internetowej Żłobka Miejskiego oraz dostępnego we wszystkich  oddziałach wraz z  dokumentacją spełniającą kryteria obowiązkowe (tj: aktywność zawodowa, Koszalińska Karta Mieszkańca, szczepienia ochronne.

 

 1. Do kontynuacji uczęszczania zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Formularze kontynuacji” zostaną dostarczone do oddziału w formie papierowej z podpisem rodziców do końca marca 2023 roku wraz z niezbędną dokumentacją spełniającą kryteria obowiązkowe.

II  ETAP – Rekrutacja dzieci do Żłobka zapisywanych po raz pierwszy

 1. Warunkiem niezbędnym w przyjęciu dziecka do Żłobka jest zamieszkanie rodziców na terenie gminy miasta Koszalin i posiadanie Koszalińskiej Karty Mieszkańca oraz  aktywność zawodowa/ edukacyjna, a także posiadanie przez dziecko obowiązkowych szczepień lekarskich.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka niepełnosprawnego jest możliwość zapewniania mu opieki i pielęgnacji jakiej wymaga w swojej niepełnosprawności.

 

 1. Podstawą zapisania dziecka do Żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl   (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostaje wygenerowana karta, którą należy wydrukować i po podpisaniu  złożyć w deklarowanym przez rodzica oddziale.

 

 

 1. Osoby, które nie posiadają dostępu do internetu „Kartę zgłoszenia” o przyjęcie dziecka  mogą wypełnić ręcznie w formie papierowej (druki dostępne w każdym oddziale Żłobka) i złożyć w deklarowanym przez rodzica oddziale. Złożona w ten sposób „Karta zgłoszenia” zostaje zarejestrowana w elektronicznym systemie naboru przez pracownika Żłobka.

 

 1. Dane zamieszczane przez rodziców w „Karcie zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka dotyczą obszarów:

- danych osobowych dziecka i rodziców,

- kryteriów rekrutacji.

 

 1.  Wypełniając „Kartę zgłoszenia”, należy wskazać oddział, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności. Można dodatkowo wpisać inny oddział, który może być brany pod uwagę w przypadku nieprzyjęcia do oddziału wskazanego przez rodzica.
 2. W przypadku braku miejsca we wskazanym przez rodzica oddziale system przydzieli miejsce w innym oddziale.

 

 1. W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Karty zgłoszenia” zostaną wypełnione w wersji elektronicznej i wydrukowane lub w wyjątkowych przypadkach wypełnione ręcznie w formie papierowej i dostarczone do wybranego oddziału  w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 roku. Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzice składają wymaganą dokumentację.

III  ETAP – Przydział dzieci do Żłobka

 1. System elektronicznego naboru dokona weryfikacji i przydziału dzieci do oddziałów i do grup wiekowych na podstawie kryteriów naboru i punktów rekrutacyjnych.

 

 1. Wyniki rekrutacji dostępne będą dnia 19 maja 2023 r. o godz 1400 we wszystkich oddziałach Żłobka na terenie Koszalina.

IV  ETAP – Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka

 1. Po zakwalifikowaniu dziecka do Żłobka rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do danego oddziału. Dlatego też do 31 maja 2023 roku rodzic musi potwierdzić pisemnie lub telefonicznie wolę uczęszczania dziecka do Żłobka.

 

 1. W przypadku, gdy rodzice zrezygnują z przydzielonego miejsca lub nie potwierdzą woli uczęszczania dziecka do Żłobka, wówczas zwolnione miejsce przydzielane jest kolejnemu dziecku z listy rezerwowej, wygenerowanej przez system elektroniczny.

 

 1. Po zakończeniu rekrutacji i przydzieleniu miejsc, z rodzicami dzieci przyjętych podpisywana jest umowa określająca szczegółowe zasady korzystania z usług Żłobka.

 

V  ETAP – Otwarcie etapu rekrutacji uzupełniającej

 

 1. Rodzice, którzy nie brali udziału w naborze głównym rekrutacji  mogą w wziąć udział w naborze uzupełniającym w terminie od  dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. za pomocą systemu elektronicznego. Warunkiem przydzielenia miejsca dziecku w naborze uzupełniającym są wolne miejsca po zakończonej procedurze naboru głównego.
 2. W naborze uzupełniającym (tak jak w naborze głównym) poprzez aplikację rodzic wypełnia „Kartę zgłoszenia” o przyjęcie dziecka do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl   (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostaje wygenerowana karta, którą należy wydrukować i po podpisaniu  złożyć w deklarowanym przez rodzica oddziale.
 3. Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzic przedkłada dokumentację spełniającą kryteria obowiązkowe.
 4. Przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie roku kalendarzowego można dokonać również z pominięciem procedury elektronicznej.

 

 

 

 

 

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku