Menu główne

Nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet

13.02.2019
Ustępująca Koszalińska Rada Kobiet

Od 14 lutego można zgłaszać kandydatki do pracy w Koszalińskiej Radzie Kobiet. Do specjalnego formularza (można go pobrać tutaj) należy dołączyć co najmniej dwie rekomendacje wystawione przez instytucje lub organizacje, poświadczające zaangażowanie kandydatki w działania na rzecz mieszkańców Koszalina. Komplet dokumentów należy umieścić w zaklejonej kopercie z napisem „nabór do Koszalińskiej Rady Kobiet”, którą należy złożyć do końca miesiąca w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7).

Do Rady mogą zgłaszać się pełnoletnie kobiety, które mieszkają w Koszalinie, który jest centrum ich działalności społecznej i zawodowej.

Najważniejsze zadania Rady to:

a)     diagnozowanie sytuacji kobiet w Mieście,

b)    analiza polityki, opiniowanie projektów strategicznych i monitorowanie działań Miasta w obszarze równouprawnienia płci oraz problemów i potrzeb kobiet,

c)     upowszechnianie wśród mieszkanek i mieszkańców idei równości kobiet i mężczyzn,

d)    organizowanie akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematy kobiece i równouprawnienia,

e)     aktywizowanie kobiet do udziału w życiu społecznym oraz realizacja projektów promujących różne przejawy aktywności kobiet,

f)      współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie równouprawnienia płci,

g)    inicjowanie działań zmierzających do zintegrowania koszalińskiego środowiska kobiet aktywnych,

h)     monitorowanie wysokości płac oraz równego dostępu obojga płci do usług oferowanych przez samorząd i różne podmioty.


Kadencja liczącej 15 osób Koszalińskiej Rady Kobiet trwać będzie 3 lata.

Na zdjęciu: ustępująca Koszalińska Rada Kobiet

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku