Menu główne

Laureaci Medalu „Za zasługi dla Koszalina”

23.06.2022
Medale za zasługi dla Koszalina

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Kuriata oraz Prezydent Miasta Pan Piotr Jedliński na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2022 roku dokonali wręczenia medali "Za zasługi dla Koszalina”:

  1. ks. biskupowi Edwardowi Dajczakowi, 
  2. ks. Radosławowi Siwińskiemu, 
  3. ks. Jarosławowi Krylikowi, 
  4. ks. Andrzejowi Hryckowianowi.  
Wnioski o przyznanie medali zostały pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniu Kapituły Medalu w dniu 30 maja 2022 roku. 


Jego Ekscelencja ks. Biskup Edward Dajczak przyjął święcenia kapłańskie 15 czerwca 1975 roku, po których pracował jako parafialny wikariusz. Od września 1985 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej w Gorzowie Wielkopolskim jako dyrektor Diecezjalnego Duszpasterstwa Charytatywnego i funkcję tę pełnił do września 1988 roku. Od marca 1989 roku został członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Od grudnia 1986 do sierpnia 1988 roku pełnił funkcję sekretarza biskupa diecezjalnego Józefa Michalika. W latach 1988- 1990 był ojcem duchownym w seminarium w Gościkowie-Paradyżu, a w latach 1990-1996 rektorem tegoż seminarium. W dniu 15 grudnia 1989 roku papież Jan Paweł II mianował ks. Dajczaka biskupem pomocniczym diecezji gorzowskiej a święcenia biskupie ks. Biskup przyjął z rąk papieża Jana Pawła II w dniu 6 stycznia 1990 roku w bazylice św. Piotra w Rzymie. W dniu 23 czerwca 2007 roku Benedykt XVI mianował ks. Biskupa Edwarda Dajczaka biskupem koszalińsko- kołobrzeskim a kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło 9 lipca 2007 roku. Działalność duszpasterska księdza biskupa Edwarda Dajczaka poświęcona jest służbie i pracy dla Boga i koszalinian, nie tylko w sferze duchowej, ale i materialnej. Wiele czasu i zaangażowania Ksiądz biskup poświęca pracy duszpasterskiej, w sposób szczególny wypełniając misję miłości i opieki nad chorymi i potrzebującymi mieszkańcami miasta. Swoją radą i doświadczeniem dzieli się ze wszystkimi, którzy takiej pomocy potrzebują.

Ks. Radosław Siwiński w latach 1996-2004 przebywał we francuskiej Wspólnocie św. Jana, założonej przez dominikanina o. Marie Dominique Philippe, pracując równocześnie w Rumunii i w Afryce - w Gwinei. Po ukończeniu w 2007 roku Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, przyjął święcenia z rąk biskupa Tadeusza Werno. Po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Papieskim, w październiku 2011 roku powrócił do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a w lutym 2013 roku obronił doktorat. Jest wykładowcą filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Ksiądz Radosław Siwiński od 2010 roku jest prezesem Stowarzyszenia „Dom Miłosierdzia" w Koszalinie, które pomaga ludziom w trudnych sytuacjach kryzysowych, opiekując się zwłaszcza osobami uzależnionymi i walczącymi z nałogami. Celem Domu Miłosierdzia Bożego jest pomoc oraz długotrwałe i kompleksowe wsparcie osobom znajdującym się w ubóstwie oraz borykającymi się z problemami dnia codziennego. Prowadzony w Koszalinie „Dom Miłosierdzia” oferuje, oprócz schronienia i bezpłatnego posiłku, pomoc psychologiczną, prawną i socjalną. Ksiądz Radosław Siwiński dzięki swojej wielkiej determinacji oraz otwartości serca stworzył wiele niezwykłych inicjatyw i zaangażował ludzi dobrej woli w niesienie pomocy osobom potrzebującym. Dzięki działalności ks. Radosława wielu koszalinian zdołało zwyciężyć swoje problemy, odzyskać sens życia i włączyć się w koszalińskie społeczeństwo.

Ks. Jarosław Krylik święcenia kapłańskie uzyskał w 1997 r. a w 2011 r. objął parafię pw. św. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie. Jednym z elementów pracy duszpasterskiej nominowanego jest kultywowanie tradycji oraz kultury narodowej. Ksiądz Jarosław wniósł nieoceniony wkład w renowację XIV-wiecznej gotyckiej świątyni Matki Bożej Różańcowej w Jamnie. Dzięki zaangażowaniu księdza proboszcza przeprowadzono wiele działań mających na celu dbałość o dziedzictwo kulturowe, uświetnienie oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem najstarszej koszalińskiej świątyni. Jego praca i upór w zdobyciu funduszy zewnętrznych przeznaczonych na remont kościoła w Jamnie zaowocowała wpisaniem się proboszcza w historię Koszalina. Inwestycja, która trwała rok i kosztowała ponad 3 min złotych, z czego 2,5 min złotych pochodziło ze środków unijnych a 450 tys. z budżetu miasta. Wykonana została konserwacja fundamentów, zmiana elewacji, renowacja ścian i wieży, impregnacja stropów, wymiana dachu, naprawa posadzek oraz okien, wykonano nowe ławki oraz usunięto bariery dla osób niepełnosprawnych. Ks. Jarosław Krylik jest aktywnie zaangażowany, nie tylko w działania wspomagające parafian w codziennym życiu, ale również w życie kulturalne i społeczne koszalinian. Przez lata posługi kapłańskiej buduje bliskie relacje w parafii, aby osoby potrzebujące mogły znaleźć pomoc i wsparcie.

Ks. Andrzej Hryckowian ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie i w 1993 r. uzyskał święcenia kapłańskie w Kołobrzegu. W latach 1993-1996 był wikariuszem w Parafii pw. św. Józefa w Słupsku, a w latach 1996-1997 wikariuszem w Parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie. Studia w latach 1997-2002 w Paderborn w Niemczech zakończył zdobyciem doktoratu. W latach 2002-2006 sprawował funkcję ojca duchownego w Seminarium i prowadził tam wykłady z Katolickiej Nauki Społecznej. W latach 2006-2007 był proboszczem Parafii w Manowie. Między rokiem 2007 a 2011 był dyrektorem Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Koszalinie a od 2011 r. jest proboszczem Parafii pw. św. Wojciecha w Koszalinie. Ksiądz Proboszcz jest człowiekiem o wielkim sercu i dał się poznać jako bardzo dobry gospodarz. Jest niezwykle gorliwym kapłanem, otwartym i wrażliwym na ludzką krzywdę społecznikiem. Zawsze gotowy do współpracy z różnymi środowiskami naszego miasta, efektem czego jest wiele cennych przedsięwzięć i inicjatyw. Jest niezwykle sprawnym urzędnikiem duszpasterskim, cieszący się uznaniem i autorytetem ogółu duchowieństwa i wiernych z racji przygotowania naukowego oraz posiadaniem uzdolnień do inspirowania i kierowania działalnością pastoralną. Dzięki osobistemu zaangażowaniu w wydarzenia związane z życiem społecznym wywarł pozytywny wpływ na moralny i duchowy rozwój społeczności lokalnej. Jego ogromną zasługą jest stała opieka nad wszelkimi inicjatywami parafian i serdeczna życzliwość dla różnorodnej działalności parafialnych grup i wspólnot. Ks. Andrzej Hryckowiam podejmuje niekonwencjonalne inicjatywy w upowszechnianiu i pielęgnowaniu aktywnej oraz wrażliwej postawy innych na ludzkie potrzeby. Przykłada również dużą uwagę do poprawy jakości życia innych ludzi oraz do czynienia dobra z wielką i bezinteresowną pasją.

wręczenie medali

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku