Menu główne

Informacja dot. naboru wniosków w konkursach dla przedsiębiorców z programu POWER

06.05.2022
Pani uśmiechająca się w okularach z laptopem trzymanym w swojej dłoni

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej informuje, iż na stronie internetowej Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowano informacje nt. konkursów dla przedsiębiorców w ramach następujących naborów dla działania 2.21:

  1. I. "Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw (Nowy Start)" - Koniec przyjmowania wniosków - 30 listopada 2022r. Celem finansowania jest wsparcie przedsiębiorców, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  1. przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.
  2. przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy.

 

Dofinansowanie można przeznaczyć, na:

-  pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,

-  pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,

-  przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

  1. II. "Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw (Dostępność szansą na rozwój)" - Koniec przyjmowania wniosków - wrzesień 2023r. Celem finansowania jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać:

-  projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

 Dofinansowanie można przeznaczyć, na:

- udział w szkoleniach i doradztwie.

  1. III. "Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw (Sukcesja w firmach rodzinnych)" - Koniec przyjmowania wniosków - marzec 2023r. Celem finansowania jest wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać:

Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

 - przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarzadzanie przedsiębiorstwem;

- przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe,

(Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione).

 Dofinansowanie można przeznaczyć, na:

- wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,

- pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

 

Szczegóły naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej PARP https://www.parp.gov.pl/

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku