Menu główne

W naszym mieście podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji społecznych jest Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie

26.03.2020

UCHWAŁA Nr XXII/332/2005

Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 12 stycznia 2005 roku

 

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Koszalin.

 

 

Na podstawie art. 5a i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 )  Rada Miejska 
w Koszalinie postanawia, co następuje :

 

 

§1

 1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia z mieszkańcami konsultacji w przypadkach przewidzianych ustawą lub innych istotnych dla miasta sprawach.

 2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców o poddanej konsultacjom sprawie.

 3. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii i złożeniu uwag do sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania,

3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.

 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające prawo wyborcze, zameldowane na terenie miasta Koszalina.

 5. Konsultacje, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnomiejski

2) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terenu.

6. Przeprowadzenie konsultacji uchwala Rada Miejska.

7. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać przedmiot oraz zasięg terytorialny lub środowiskowy konsultacji.

 

§2

1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Prezydent najpóźniej w terminie 3 miesięcy od podjęcia przez Radę Miejską uchwały o przeprowadzeniu konsultacji.

2. Zarządzenie Prezydenta w sprawie przeprowadzenia konsultacji winno zawierać w szczególności określenie:

1)  przedmiotu konsultacji

2)  terenu objętego konsultacjami lub uprawnionych do udziału w konsultacjach,

3)  terminu i miejsca:

a) wyłożenia materiałów dotyczących sprawy będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii,

4) jednostek wyznaczonych do udzielenia wyjaśnień i przyjmowania opinii,

5) terminu, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie.

 3. Zarządzenie Prezydenta ogłasza się poprzez rozplakatowanie na terenie objętym konsultacjami.

 4. Termin konsultacji wynosi co najmniej 5 dni, a jego bieg rozpoczyna się najwcześniej po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia o konsultacji.

 5. Informacje o zarządzeniu konsultacji podaje się w prasie lokalnej najpóźniej na 7 dni przed pierwszym dniem konsultacji.

 

§3

Prezydent Miasta najpóźniej 14 dni od dnia zakończenia konsultacji przekazuje jej wyniki Radzie Miejskiej i jednostkom, których dotyczyła sprawa poddana konsultacji.


§4 

1. Konsultacje w sprawie projektów statutów jednostek pomocniczych zarządza Prezydent najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania Prezydentowi przez Przewodniczącego Rady Miejskiego projektu statutu osiedla.

2. Postanowienia §1 ust 6 i §2 ust. 1 nie mają zastosowania do konsultacji dotyczących projektów statutów osiedli.


§5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.


§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                    Przewodniczący Rady Miejskiej

             Ryszard Wiśniewski

Alert

Bezpieczne wakacje w Koszalinie - czas na lato pełne atrakcji! Harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku