Menu główne

Rozbudowa ul. Krakusa i Wandy

Rozbudowa ul. Krakusa i Wandy

„Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy i Obotrytów”

 

Zadanie jest planowane do dofinasowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: Priorytet IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.1: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Zakres robót obejmuje rozbudowę drogi o długości ok. 1,10 km wraz z przebudową skrzyżowania świetlnego ul. Lechickiej z ul. Konstytucji 3 Maja na skrzyżowanie typu rondo, w tym:

• przebudowę ciągów pieszych i budowę tras rowerowych, wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów,

• przebudowę kanalizacji deszczowej,

• przebudowę oświetlenia ulicznego,

• usunięcie kolizji z siecią gazową i teletechniczną,

• budowę kanału technologicznego.

 

Termin realizacji: listopad 2016 – grudzień 2017 r.

 

Wartość robót i usług zgodnie z umowami:

Roboty budowlane: 8 206 372,29 zł brutto

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu: 21 695,97 zł brutto

 

Wykonawca robót: COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Inżynier Kontraktu: Development Design Sp. z o.o., ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku