Menu główne

STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży

Tytuł projektu: 
STEM- kluczem do sukcesu w edukacji dzieci i młodzieży
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
ERASMUS+
Działanie: 
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Całkowita wartość projektu: 
30 480,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
30 480,00 EUR
Wartość dofinansowania UE: 
30 480,00 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.09.2016 - 31.08.2018
Nr umowy o dofinansowanie: 
2016-1-PL01-KA101-023595
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
27.01.2016
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

W XXI w. dostęp do informacji stał się tak łatwy i tak powszechny, że zapamiętywanie dużej liczby faktów i danych statystycznych jest coraz mniej przydatne i nie powinno być głównym celem edukacji. Dużo ważniejsze jest opanowanie i doskonalenie określonych umiejętności i samodzielnego dochodzenia do nowej wiedzy poprzez stawianie właściwych pytań , obserwacje, eksperymenty i wnioskowanie. Kształcenie tych właśnie umiejętności jest jednym z głównych zadań każdej szkoły. Nasz projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych jako tego etapu, kiedy dzieci i młodzież nabywają pewne nawyki, upodobania i uprzedzenia, które bardzo trudno jest zmodyfikować w szkole średniej i na studiach.

Realizacja projektu ma służyć poprawie warunków edukacyjnych szkół biorących udział w projekcie i zmianie postrzegania matematyki i przedmiotów ścisłych przez młodych ludzi. Dzięki wymianie doświadczeń nauczycieli i uczniów uczestnicy będą mieli możliwość wprowadzania innowacyjnych form i metod nauczania w szkołach macierzystych. Szkolenia i warsztaty służyć będą także podniesieniu kwalifikacji nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu na różnych polach i wyposażeniu uczniów w nowe umiejętności niezbędne na przyszłym rynku pracy.

Wśród efektów końcowych wymienić można stronę internetową, e-publikację z projektami LEGO, kanał filmowych eksperymentów oraz międzynarodowy słownik terminów naukowych. Poprzez współprace międzynarodową, wyjazdy, stały kontakt poprzez portale społecznościowe i mail rozwinie się mobilność wirtualna oraz rzeczywista, co natomiast będzie służyć przełamywaniu barier społecznych, mentalnych pomiędzy obywatelami Europy. Dzięki warsztatom i specjalnie przygotowanym zajęciom praktycznym uczestnicy rozwiną nie tylko swoje umiejętności kluczowe czy językowe, ale nauczą się tez radzić sobie ze stresem w kontaktach międzyludzkich i są komplementarne wobec szkolnych programów nauczania. Efektem będzie również poznanie kulturę europejskich i promocja regionów, które zostaną odwiedzone. Dzięki takim działaniom mamy szansę wykształcić obywateli Europy pewnych siebie, otwartych, komunikatywnych i szanujących siebie nawzajem . Zwiększą się więc nie tylko kompetencje kluczowe, ale także osobowe i obywatelskie.

W projekt jest zaangażowanych pięć szkół z różnych części Europy. W poszczególnych spotkaniach udział weźmie prawie 100 osób, a zakres oddziaływania projektu będzie znacznie większ, ponieważ efekty pracy będą upowszechniane w środowisku lokalnym oraz umieszczane w mediach. Oprócz wymienionych już przewidywanych efektów można wymienić także podniesienie jakości i wpływ na trafność oferty edukacyjnej, co zaowocuje także w kolejnych latach po zakończeniu projektu. Nastąpi wzrost motywacji i aktywności nauczycieli, a także zwiększenie motywacji uczniów do „zajęcia się” matematyką i przedmiotami ścisłymi. Umocni się współpraca międzynarodowa. Działania te przyczynią się do promocji szkoły oraz Unii Europejskiej (programów europejskich) w środowisku lokalnym i regionie.

Zakładane produkty:

-prezentacje multimedialne;

- filmy stworzone przez uczestników;

- zdjęcia z poszczególnych akcji, działań i spotkań;

- relacje ze spotkań projektowych;

- słownik angielsko-polsko-litewsko-łotewsko-rumuńsko-grecki z najważniejszymi wyrażeniami i wyrazami niezbędnymi w projekcie;

- prace plastyczne;

- projekty robotów;

-aplikacje edukacyjne;

- publikacje zaplanowane w projekcie;

- kanał filmowy youtube;

- wyniki monitoringu i ewaluacji projektu

Zakładane rezultaty :

- zwiększenie motywacji do nauki przedmiotów ścisłych będących składnikami systemu STEM;

-poszerzenie umiejętności programistycznych naszych uczniów;

- zwiększenie kompetencji kluczowych (matematyka) i umiejętności podstawowych wśród uczniów;

- innowacyjne podejście do nauczania;

- kształcenie kompetencji podstawowych;

- wirtualna i dosłowna mobilność uczestników (uczniów i nauczycieli oraz osób zaangażowanych pośrednio w realizacje projektu, np. rodzice);

- wymiana doświadczeń dotyczących pracy dydaktycznej oraz udziału w podobnych inicjatywach;

- podniesienie jakości i wpływ na trafność oferty edukacyjnej;

- dostosowanie kształconych umiejętności do wymagań rynku pracy;

- wprowadzenie nowych form i metod nauczania;

-działania na rzecz wyrównywania szans;

- uzyskanie europejskiej wartości dodanej;

- kształcenie kreatywnego i krytycznego myślenia;

- doświadczenie w organizacji spotkań międzynarodowych;

- rozbudzenie przedsiębiorczości wszystkich uczestników;

- wzrost poziomu umiejętności faworyzowanych na przyszłym rynku pracy;

- zrozumienie dla praktyk i systemów stosowanych w innych krajach;

- podniesienie świadomości w zakresie wartości edukacji formalnej i nieformalnej, pozaformalnej;

- nowa i wzmocniona współpraca pomiędzy zaangażowanymi w projekt szkołami partnerami;

- wzmocnienie motywacji uczniów i nauczycieli;

- promocja szkoły oraz inicjatyw proponowanych przez Unie Europejską;

-kształcenie i tworzenie sposobów sprawdzania umiejętności przekrojowych (informatyka, przedsiębiorczość, aktywność);

- działania umacniające współpracę w celu wymiany doświadczeń;

- kompetencje osobowe i obywatelskie;

- przyrost wiedzy na temat kultury, klimatu, geografii państw partnerskich.

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (70,61 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku