Menu główne

ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE MIASTO KOSZALIN

Tytuł projektu: 
ROZWÓJ USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE MIASTO KOSZALIN
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
VII Włączenie społeczne
Działanie: 
7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Całkowita wartość projektu: 
765 815,31 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
39 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
765 815,31 PLN
Wartość dofinansowania: 

765 815,31 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
650 233,79 PLN
Budżet państwa: 
76 581,53 PLN
Procent dofinansowania: 
94,90%
Okres realizacji: 
01.01.2018 - 31.12.2020
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.07.06.00-32-K009/17
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
19.06.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt oparty jest na utworzeniu nowych miejsc opieki osób niesamodzielnych oraz wsparcie faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych. W wyniku realizacji projektu zostaną zatrudnione trzy opiekunki, które będą świadczyły usługi na rzecz 15 osób wymagających wsparcia. Zostanie stworzone stanowisko Inspektora, który stacjonarnie  będzie zajmował się m.in. współpracą z opiekunami osób niesamodzielnych.

 

Zakładane produkty:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 60 osób, w tym:

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 15 osób

 

Zakładane rezultaty:

Rezultatem projektu ma być zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem realizacji projektu jest zabezpieczenie prawidłowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami świadczeń usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych. Celem pracy z opiekunami faktycznymi jest pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

Kontakt: 

Dom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie

Leonida Teligi 4, 75-206 Koszalin

tel: 94 717 08 90


Pobierz: 
Karta projektu.pdf (199,39 KB)

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku