Menu główne

Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie

Tytuł projektu: 
Rewitalizacja Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Działanie: 
5.4. Promocja, ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego
Całkowita wartość projektu: 
5 300 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
5 300 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 

3 337 660,00 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
3 337 660,00 PLN
Procent dofinansowania: 
62,975 %
Okres realizacji: 
29.04.2011 - 31.12.2012
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP.05.04.00-32-001/10-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
27.11.2010
Perspektywa: 
2007 - 2013
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Projektu obejmuje:

  • zagospodarowanie terenu;
  • nasadzenia zieleni oraz prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni;
  • modernizacje i wymianę elementów małej architektury;
  • budowę fontanny w miejscu istniejącej oraz fontanny pływającej na stawie (Fontanna składać się będzie z dwóch okrągłych niecek – zewnętrznej niskiej misy oraz wewnętrznej wyższej. Strumienie wody będą podświetlane oświetleniem ledowym. Na terenie parku przewiduje sie także wykonanie fontanny pływającej na stawie. Fontanna podświetlana będzie przez podwodny zestaw oświetleniowy);
  • wymianę oświetlenia (nowe oświetlenie terenu zostanie wykonane z wykorzystaniem halogenometalowego i ledowego źródła światła oraz przy zastosowaniu sterowania oświetleniem);
  • modernizacje nawierzchni utwardzonych;
  • prace porządkowe na terenie parku;

Główne punkty projektu to nadanie nowego charakteru placom przy fontannie, wokół pomnika C. K. Norwida, przy wejściu do parku od strony ul. Młyńskiej oraz we wnętrzu gdzie dawniej znajdowały się stoliki do gry w szachy. Projektuje sie nowe skupiska krzewów oraz drzew wokół stawu parkowego, wzdłuż cieku wodnego oraz wzdłuż alejek spacerowych. Zakłada się także osłonięcie roślinnością mało estetycznych miejsc i elementów wyposażenia oraz infrastruktury technicznej.

W ramach realizacji projektu przewiduje sie osiągniecie następujących wskaźników produktu:

  • Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 62 szt. (ławki, zegar, altany, trejaże, fontanna).
  • Liczba oznakowanych atrakcji dziedzictwa przyrodniczego – 16 szt. (tablice informacyjne o pomnikach przyrody).
  • Powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo objętych ochrona i/lub rewaloryzacja – 5,7170 ha.
Zdjęcia: 
Fontanna
Fontanna pływająca na stawie z podwodnym zestawem oświetleniowym
Nowa altana w Parku Książąt Pomorskich „A”
 alejka wraz z nowym oświetleniem
elementy małej architektury
Pobierz: 
Karta projektu.pdf (354,31 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku