Menu główne

Projekt „RODZINA”

Tytuł projektu: 
Projekt „RODZINA”
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
VII Włączenie społeczne
Działanie: 
7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Całkowita wartość projektu: 
565 805,75 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
565 805,75 PLN
Wartość dofinansowania: 

537 514,60 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
480 934,89 PLN
Procent dofinansowania: 
95 %
Okres realizacji: 
22.06.2017
Nr umowy o dofinansowanie: 
UDA-RPZP. 07.06.00-32-K024/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
09.02.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Koszalin. Projekt skierowany jest do 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz do 136 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. „Projekt RODZINA” obejmie również wsparciem 330 osób
z najbliższego otoczenia uczestników projektu.

W projekcie zaplanowano zarówno indywidualne wsparcie specjalistyczne (prawnik, psycholog, pedagog) jak i cykl warsztatów grupowych („Szkoła dla rodzica”, „Gospodarowanie budżetem domowym”, „Profilaktyka zdrowego trybu życia”, „Warsztaty kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą”).

Zwieńczeniem działań projektowych dla uczestników oraz osób z najbliższego otoczenia będzie udział w wydarzeniach ukierunkowanych na naukę spędzania czasu wolnego oraz wzmocnienie więzi rodzinnych,
a będą to wspólne wyjścia do kina, teatru, rodzinny turniej bowlingowy oraz wycieczka do wioski tematycznej/edukacyjnego parku rozrywki.

W ramach działań promocyjnych wyprodukowany i wyemitowany zostanie spot telewizyjny
oraz powstaną bilbordy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego

 

Wskaźniki produktu

1.       Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 241 K/60 M , 301 Ogółem

2.       Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu: 115 K/36 M, 151 Ogółem

3.       Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego: 193 K/48 M, 241 ogółem

4.       Liczba rodzin objętych wsparciem prewencyjnym: Ogółem 132

Liczba osób uczestniczących w kształceniu i/lub doskonaleniu związanym ze sprawowaniem pieczy zastępczej: 115 K/21M, 135 Ogółem

Wskaźniki rezultatu

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 3 Ogółem

 

 

Zdjęcia: 
Billboard promujący ideę rodzicielstwa zastępczego
Aktualności: 

Spot promujący ideę rodzicielstwa zastępczego

Kontakt: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
Sylwia Langer-Głuszek
Tel. 94 316 03 58
programy@mopr.koszalin.pl

Pobierz: 
Karta projektu.pdf (54,59 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku