Menu główne

Moją perspektywą – ZAWÓD!

Tytuł projektu: 
Moją perspektywą – ZAWÓD!
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 
VIII Edukacja
Działanie: 
8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
Całkowita wartość projektu: 
2 298 233,60 PLN
Wydatki Gminy Miasta Koszalin: 
152 867,84 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
2 298 233,60 PLN
Wartość dofinansowania: 

2 134 852,76 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
1 953 498,56 PLN
Budżet państwa: 
181 354,20 PLN – BUDŻET PAŃSTWA 10 513,00 PLN- WKŁAD PRACODAWCÓW W ORGANIZACJE STAŻY
Procent dofinansowania: 
92,8910255249 %
Okres realizacji: 
01.10.2016 - 31.12.2019
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.06.00-32-K061/16-01
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
08.02.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2019 roku jakości kształcenia w 11 zawodach prowadzonych przez 8 szkół zawodowych z Koszalina, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów i słuchaczy, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz utworzenie nowego kierunku kształcenia dla dorosłych. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia warunków kompleksowego rozwoju następujących zawodów: technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, technik elektronik, monter elektronik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik masażysta. Projekt obejmie wsparciem także kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim w zawodzie kucharz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Powyższe zawody przyczyniają się do rozwoju regionalnych specjalizacji: biogospodarki, działalności morskiej i logistyki, przemysłu metalowo-maszynowego, turystyki i zdrowia.

Zakładane produkty:
194 osoby wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia, 170 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyć w stażach i praktykach u pracodawcy realizując łącznie 25 500 godzin staży/praktyk, 8 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostanie doposażonych w programie
w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, 19 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w programie, 2 nauczycieli będzie uczestniczyć w praktykach/stażach w instytucjach z otoczenia
społeczno-zawodowego, 1 podmiot objęty wsparciem w programie będzie realizował zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego, 9 szkół i placówek systemu oświaty będzie współpracować z podmiotami otoczenia społeczno – gospodarczego (m.in. przedsiębiorcami, instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców, pracodawcami, instytucjami rynku pracy), zostanie zrealizowane 976 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, 194 uczniów zostanie objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym, zostanie utworzony 1 wyspecjalizowany ośrodek egzaminacyjny.

Zakładane rezultaty:
8 szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie wykorzystywać doposażenie zakupione dzięki EF S, 19 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu, 172 osoby uzyskają kwalifikacjew ramach pozaszkolnych form kształcenia, 8 nauczycieli uzyska uprawnienia do nauczania zawodu.

Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Edukacji
Referat Projektów Edukacyjnych
Sławomir Tkaczyk
Tel.: (94) 348 87 19
slawomir.tkaczyk@um.koszalin.pl

Pobierz: 
karta_projektu.pdf (176,48 KB)

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku