Menu główne

Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku

Obrazek przedstawiający logo Erasmusa plus oraz logo Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
Innowacyjne rozwiązania w nauczaniu i prowadzeniu placówki edukacyjnej szansą na nowoczesną szkołę XXI wieku
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
ERASMUS+
Działanie: 
Mobilność edukacyjna
Całkowita wartość projektu: 
20 064,00 EUR
Wydatki kwalifikowane: 
20 064,00 EUR
Wartość dofinansowania UE: 
20 064,00 EUR
Procent dofinansowania: 
100 %
Okres realizacji: 
01.09.2017 - 31.08.2019
Nr umowy o dofinansowanie: 
2017-1-PL01-KA101-037281
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
02.08.2017
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Szkoła Podstawowa nr 5  w Koszalinie  jako szkoła funkcjonująca w obecnych czasach i nastawiona na ciągłą poprawę jakości swojej pracy, stale poszerza swoją ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną. Szkoła unowocześnia wyposażenie sal, a nauczyciele wciąż szukają nowych sposobów na urozmaicenie swoich lekcji, zwiększenia stopnia zainteresowania swoim przedmiotem jednocześnie starając się poprawić wyniki, które osiągają nasi uczniowie w różnego typu testach, egzaminach kończących, czy też konkursach przedmiotowych.

Tym celom służyć ma udział szkoły w projekcie programu Erasmus+.

Po rozpoczęciu projektu planowane są następujące działania:

1. Przedstawienie zasad projektu w szkole, zapoznanie z działaniami, celami i efektami projektu nauczycieli rady pedagogicznej, uczniów i społeczność lokalną - czerwiec 2017

2. Rozpoczęcie działań związanych z przygotowaniem nauczycieli do szkoleń językowych - przygotowanie harmonogramu samokształcenia, organizacja cyklicznych spotkań dokształcających i korygujących umiejętności językowe uczestników prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego w szkole - wrzesień 2017 - grudzień 2017

3. Udział w szkoleniach językowych pracowników szkoły - grudzień 2017 - czerwiec 2018 (proponowane jest przynajmniej jedno spotkanie w tygodniu) zakończone sprawdzeniem umiejętności językowych potencjalnych kursantów

4. Szkolenie uczestników projektu dotyczące zastosowania technologii TIK - październik 2017 - czerwiec 2018 (proponowane jest przeprowadzenie przynajmniej 6 godzin takich zajęć)

5. Analiza organizacji szkoleń, stopnia zaawansowania do wyjazdów, umiejętności językowych i informatycznych uczestników przeprowadzone przez koordynatora i dyrektora - styczeń 2018 - czerwiec 2018

Wyjazdy na szkolenia - rok 2018.

6. Szkolenie w Słowenii (Science for Primary School Children: When Complicated Becomes Fun and Easily Understandable) 15.07-21.07.2018. W trakcie wyjazdu nauczyciele zapoznają się z ze sposobami na uatrakcyjnienie lekcji przyrody i zmotywowanie uczniów do pracy.

7. Szkolenie na Węgrzech (Developing critical thinking and problem solving skills with Board games) 16.07-25.07.2018. W trakcie wyjazdu nauczyciele zapoznają się z grami planszowymi, nauczą się je wykorzystywać w pracy w szkole i wymienią się doświadczeniami.

8. Szkolenie we Włoszech (2 Week ICT Course: Audiovisuals and Social Media) 9-20.07.2018 - poszerzenie umiejętności z zakresu wykorzystywania TIK w pracy z uczniami.

9. Szkolenie w Zjednoczonym Królestwie (Teacher Training Course) 10-21.07, 2018. W trakcie wyjazdu nauczyciele języka angielskiego odświeżą swoją wiedzę na temat metodyki nauczania i zapoznają się z najnowszymi narzędziami wykorzystywanymi w pracy nauczyciela języka obcego.

10. Po zakończeniu wszystkich mobilności odbędzie się spotkanie wszystkich uczestników szkoleń z dyrektorem szkoły, wspólnie zostaną przedstawione osiągnięcia, wnioski, odpowiedzi na pytania. Zostanie przygotowany plan rozpowszechniania efektów szkoleń z uwzględnieniem pozostałych nauczycieli, społeczności lokalne, partnerów szkoły i innych mediów. - wrzesień - październik 2018

11. Podzielenie się doświadczeniami wyniesionymi ze spotkań zagranicznych ze społecznością szkolną - strona internetowa, filmy, sprawozdania, prezentacja na radzie pedagogicznej, na spotkaniach z rodzicami,itp. - rok szkolny 2018/2019

12. Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej z zakresu zastosowania TIK - I semestr roku szkolnego 2018/2019

13. Prowadzenie kółka zainteresowań z zakresu gier planszowych - rok szkolny 2018/2019

14. Prowadzenie zajęć z zakresu techniki audiowizualnej dla zainteresowanych - rok szkolny 2018/2019

15. Przedstawienie rezultatów projektu na panelu koleżeńskim i na forum CEO - rok szkolny 2018/2019

16. Przygotowanie listy pomysłów i pomocy naukowych, które mieliśmy szansę podpatrzeć u innych podczas szkoleń i rozpowszechnienie jej. - I semestr roku szkolny 2018/2019

17. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w Polsce poprzez udostępnienie przygotowanych przez szkołę materiałów na stronie internetowej i różnych portalach edukacyjnych.

 

Zakładane produkty:

Wskaźniki ilościowe powodzenia, by ocenić stopień osiągnięcia celów i rezultatów projektu:

1. Liczba osób uczestnicząca w działaniach bezpośrednich - 9.

2. Liczba osób uczestnicząca w działaniach pośrednich (upowszechnianie, szkolenia rady, etc) - przynajmniej 200.

3. Liczba zajęć dodatkowych z języka angielskiego przygotowujących do szkoleń - przynajmniej 20.

4. Liczba zajęć dodatkowych z TIK przygotowujących do szkoleń - przynajmniej 6.

5. Liczba szkoleń rady pedagogicznej na tematy zagadnień poruszanych na kursach - przynajmniej 2.

6. Liczba zajęć dodatkowych dla uczniów opartych o zagadnienia z projektu - przynajmniej 30 godzin w roku szkolnym.

7. Liczba publikacji online na różne projektowe tematy - przynajmniej 5 w całym projekcie.

8. Liczba osób odwiedzających podstronę internetową projektu - przynajmniej 300.

9. Liczba lekcji otwartych prezentujących wiedzę i umiejętności wyniesione z kursów i szkoleń - przynajmniej 2

 

Zakładane rezultaty:

Uczestnicy projektu:

- Zwiększą swoje kompetencje w zakresie języka angielskiego - to pozwoli im na szersze wykorzystanie edukacyjnych zasobów internetowych i bardziej aktywne uczestnictwo w innych projektach wymagających współpracy międzynarodowej.

- Poszerzą swoją wiedzę na temat metod pracy z młodzieżą wyniesioną ze szkoleń zagranicznych i kontaktów z nauczycielami z innych krajów.

- Poszerzą swój warsztat pracy o aktywne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w codziennej pracy,

- Poznają nowe metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- Poszerzą swoją wiedzę na temat innych .

- Wzbogacą swoją wizję uczestnictwa naszego kraju w działaniach europejskich i poprzez to uwrażliwią naszą młodzież na różnice i podobieństwa między różnymi narodami.

- Poznają, jak stworzyć szkołę jeszcze bardziej przyjazną uczniowi i jakie postawy są akceptowane w innych szkołach UE.

- Rozpowszechnią polskie dobre praktyki, z których korzystamy w naszej szkole.

- Rozpowszechnią wiedzę o kulturze polskiej.

- Poznają gry różnorodne gry planszowe i nauczą się je wykorzystywać w pracy nauczyciela.

- Nauczą się wykorzystywać media społecznościowe do pracy na zajęciach.

- Poznają najnowsze metody radzenia sobie ze stresem u uczniów i sposobów wykorzystywania ich w szkole.

- Poszerzą swoją wiedzę na temat kooperacji, komunikacji między uczniami i sposób prawidłowego planowania pracy zespołowej i projektowej.

- Poznają sposoby na rozwijanie kreatywności uczniów i wykorzystywania ich jej w pracy na lekcji.

- Poznają zagadnienia, z którymi borykają się obecnie kraje EU w większym stopniu niż Polska (uchodźcy i imigranci z krajów islamskich). Obserwacja ich sposobów na integrację uchodźców w społeczeństwie może zmienić nastawienie w Polsce.

Kontakt: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. UNICEF

Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin

Telefon: 94 343 24 84
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku