Menu główne

Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, od lewej strony kolorowe znaki : Programu Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę biało czerwoną Rzeczypospolitej Polskiej, kolorowy znak Pomorza Zachodniego oraz znak Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej z obrazkiem żółtych gwiazd na granatowym tle                                         i z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
Gmina Miasto Koszalin – PomagaMy Ukrainie
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 
RPZP.07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym
Całkowita wartość projektu: 
1 433 133,60 zł (wniosek o dofinansowanie)
Wartość dofinansowania: 

1 431 902,40 zł 

Wartość dofinansowania UE: 
1 218 163,56 zł
Budżet państwa: 
214 970,04 zł ze środków budżetu państwa
Procent dofinansowania: 
100%
Okres realizacji: 
01.06.2022 - 31.10.2023
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.07.06.00-32-P005/22-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
06.07.2022
Tryb naboru: 
pozakonkursowy
Opis projektu: 

Cele projektu

Cel szczegółowy RPO WZ 2014-2020: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu była kompleksowa i interwencyjna pomoc dla osób uciekających przed wojną
w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022r., wsparcie procesu ich ochrony na terenie Polski oraz integracji.

Zakres zrealizowanych zadań:

W trakcie trwania projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • 9 kursów języka polskiego dla dzieci i młodzieży (72 os.*)
 • 6 kursów języka polskiego dla dorosłych (48 os.)
 • 2 050 godzin zajęć kompensacyjnych (korepetycji) dla dzieci i młodzieży (20 os.)
 • 800 godzin zajęć indywidualnych z języka polskiego dla dzieci (40 os.)
 • 400 godzin zajęć indywidualnych z języka polskiego dla dorosłych (20 os.)
 • 430 godzin wsparcia psychologicznego wg potrzeb (61 os.)
 • 3 kursy językowe specjalistyczne dla dorosłych (22 os.)
 • 3 kursy adaptacyjne i specjalistyczne dla dzieci (27 os.)
 • 7 warsztatów aklimatyzacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej (69 os.)
 • 3 warsztaty aklimatyzacyjne dla dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej (127 os.)
 • 6 gier edukacyjnych/ terenowych (125 os.)
 • 9 wyjść na wydarzenia kulturalne (395 os.)
 • 188 zleceń tłumaczenia przysięgłego języka ukraińskiego na język polski.

*1 uczestnik mógł skorzystać z wielu form wsparcia

Zakładane produkty projektu – wskaźniki produktu:

Wskaźnik nr 1:

Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) objętych wsparciem w programie [osoby]:

K: 188/ M: 62

Ogółem: 250

Wskaźnik nr 4:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]:

K: 188/ M: 62

Ogółem: 250

Wskaźnik nr 5:

Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem
w programie [osoby]:

K: 188/ M: 62

Ogółem: 250

Wskaźnik nr 8 :

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN]:

Ogółem: 1 433 133,60 zł

Osiągnięte produkty projektu – wskaźniki produktu:

Wskaźnik nr 1:

Liczba migrantów, osób obcego pochodzenia, mniejszości (w tym społeczności zmarginalizowane takie jak Romowie) objętych wsparciem w programie [osoby]:

K: 482/ M: 200

Ogółem: 682

Stopień realizacji (%): 272,80%

Wskaźnik nr 4:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie:

K: 482/ M: 200

Ogółem: 682

Stopień realizacji (%): 272,80%

Wskaźnik nr 5:

Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem
w programie [osoby]:

K: 482/ M: 200

Ogółem: 682

Stopień realizacji (%): 272,80%

Wskaźnik nr 8 :

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie [PLN]:

Ogółem: 1 099 222,35 zł

Stopień realizacji (%): 76,70%

Kontakt: 
Gmina Miasto Koszalin/ Centrum Usług Społecznych
Osoby do kontaktu ws. projektu:
Katarzyna Wilczak - Socha
Barbara Buksalewicz- Kobierska
Telefon: 94 316 03 58
Adres poczty elektronicznej: programy@cuskoszalin.eu 
Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku