Menu główne

"Czas na KWALIFIKACJE"

Kolorowy obrazek na białym tle, przedstawiający w układzie poziomym, kolejno od lewej strony logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego, flagę Rzeczypospolitej Polskiej, logo Pomorza Zachodniego oraz logo Europejskiego Funduszu Społecznego z flagą Unii Europejskiej.
Tytuł projektu: 
"Czas na KWALIFIKACJE"
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 
8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w ramach strategii ZIT dla KKBOF
Całkowita wartość projektu: 
3 957 474,30 PLN
Wydatki kwalifikowane: 
3 957 474,30 PLN
Wartość dofinansowania: 

3 561 726,86 PLN

Wartość dofinansowania UE: 
3 363 853,15 PLN
Budżet państwa: 
197 873,71 PLN
Procent dofinansowania: 
90%
Okres realizacji: 
01.01.2021 - 31.12.2023
Nr umowy o dofinansowanie: 
RPZP.08.08.00-32-K001/20-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
17.08.2020
Perspektywa: 
2014 - 2020
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Krótki opis projektu (zakres zadań):
Celem projektu jest podniesienie do 31.12.2023 roku jakości kształcenia w 21 zawodach prowadzonych przez 7 szkół zawodowych z Koszalina i 1 szkołę zawodową z Białogardu, poprzez jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, organizację dodatkowych form kształcenia wykraczających poza program nauczania dla uczniów, doposażenie szkół zawodowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół, m.in. poprzez organizację staży zawodowych dla uczniów u pracodawców oraz rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół zawodowych w Koszalinie i Białogardzie oraz zatrudnieni w nich nauczyciele kształcenia zawodowego, mieszkający / pracujący / uczący się na terenie KKBOF w rozumieniu przepisów KC. Ponadto wsparciem objęte zostaną szkoły zawodowe prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin oraz Powiat Białogardzki. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia warunków kompleksowego rozwoju i dalszego konsekwentnego podnoszenia jakości kształcenia w następujących zawodach: t. żywienia i usług gastronomicznych, t. hotelarstwa, t. grafiki i poligrafii cyfrowej, t. budownictwa, t. geodeta, t. elektronik, t. informatyk, t. elektryk, elektryk, sprzedawca, cukiernik, piekarz, operator obrabiarek, mechanik-monter maszyn i urządzeń, elektromech. pojazdów sam., mechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do przetw. tworzyw sztucznych, stolarz, tapicer, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (dwa ostanie dot. OZN).

Zakładane produkty:
Spośród grupy uczniów zostanie zrekrutowanych co najmniej 268 osób (91K, 177M), którzy wezmą udział w pozaszkolnych formach kształcenia w programie oraz zostaną objęci wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych. Wszyscy zrekrutowani uczniowie zostaną objęci doradztwem zawodowym. Wsparcie otrzyma także 24 (10K, 14M) nauczycieli kształcenia zawodowego zatrudnionych w szkołach objętych projektem. Ponadto 205
osób (57K, 148M) odbędzie staż uczniowski u pracodawcy, 6 szkół zawodowych zostanie doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego oraz będzie wykorzystywało technologie informacyjno-komunikacyjne. W Zespole Szkół nr 8 zostanie utworzona pracownia techniczna z zapleczem technicznym dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo 158 osób (21K, 137M) zostanie objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 1 nauczyciel (1K) będzie objęty wsparciem w zakresie podnoszenia kwalifikacji/kompetencji doradcy zawodowego. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 30 750 godzin staży uczniowskich.

Zakładane rezultaty:
Co najmniej 242 os (81K, 161M) uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, a 229 uczniów (78K, 151M) podniesie komp. kluczowe, 24 nauczycieli (10K,14M) kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje, w 6 szkołach zawodowych będzie wykorzystywane doposażenie zakupione dzięki EFS, 1 K uzyska kwalifikacje doradcy zawodowego.

Kontakt: 

Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Edukacji
Referat Projektów Edukacyjnych

Podinspektor p. Aleksandra Krzewska
tel.: (94) 348 39 16
adres e-mail: aleksandra.krzewska@um.koszalin.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku